twitter
linkedin


AKCJONARIUSZE

Spółka sporządziła listę znaczących akcjonariuszy posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na podstawie ostatnich, oficjalnych zawiadomień otrzymanych od Akcjonariuszy o osiągnięciu tych progów lub (jeśli bardziej aktualne) na podstawie liczby głosów zarejestrowanych przez Akcjonariuszy na ostatnim Walnym Zgromadzeniu.

Z oficjalnych zawiadomień doręczonych Spółce przez Akcjonariuszy zgodnie z przepisami prawa polskiego, jak wskazano powyżej, wynika, że udziały Akcjonariuszy posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, 5% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu przedstawiają się następująco: 

Liczba akcji  Udział w kapitale   Liczba głosów Udział w WZ 
Krzysztof Gromkowski
(Prezes Zarządu Emitenta)
1 364 800 19,14% 2 367 088 21,25%
Ireneusz Strzelczak
(Wiceprezes Zarządu Emitenta)
1 364 800 19,14% 2 367 088 21,25%
Zbigniew Okulus
(Wiceprezes Zarządu Emitenta)
1 357 300 19,04% 2 359 588 21,18%
Lech Skibiński
(Wiceprezes Zarządu Emitenta)
1 342 300 18,83% 2 344 588 21,05%
OFE Nationale Nederlanden 600 000 8,42% 600 000 5,39%
Piotr Nadolski* 568 221 7,97% 568 221 5,10%
free float 531 838 7,46% 531 838 4,78%
RAZEM 7 129 259 100% 11 138 411 100%

* Stan posiadania Pana Piotra Nadolskiego wg. zawiadomienia o przekroczeniu progu z dnia 27.05.2022 r. (raport ESPI 10/2022)

Skup akcji własnych

Emitent prowadzi skup akcji własnych.

Akcje własne Spółki są nabywane (na podstawie umowy za pośrednictwem Domu Maklerskiego) zgodnie z zasadami określonymi w Uchwałach nr 24 i 25, które podjęte zostały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja KGL S.A. w dniu 4 czerwca 2020 r. i opublikowane raportem bieżącym w ESPI nr 18/2020. Zarząd jest upoważniony do realizacji nabycia akcji własnych Spółki od dnia podjęcia uchwały do dnia 31 grudnia 2021 r.

Walne Zgromadzenie z dnia 4 czerwca 2020 r. postanowiło, że akcje własne Spółki nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na rynku regulowanym. Łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych nie może przekraczać 5% kapitału zakładowego Spółki, czyli maksymalna liczba akcji własnych Spółki do nabycia wynosi 356.462 sztuki. Cena jednostkowa nabycia akcji własnych Spółki będzie nie niższa niż wartość nominalna akcji (tj. 1 złoty) i nie wyższa niż 30,00 (trzydzieści) złotych za jedną akcję. Maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na nabycie wszystkich akcji nie może przekroczyć 10.693.860,00 złotych.

Zrealizowane skupy akcji własnych

Wcześniej Emitent przeprowadził skup akcji własnych w oparciu o uchwały NWZ Emitenta z dnia 24 października 2018 r., w których wyraziło zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym w celu ich umorzenia i upoważniło Zarząd Spółki do nabywania tych akcji na warunkach i w trybie ustalonym w uchwale.

Łącznie, w okresie 5 grudnia 2018 r. – 30 grudnia 2019 r. nabyto w ramach skupu 29.941 akcji własnych Spółki o łącznej wartości 380.568,30 zł. Średni kurs nabycia akcji ważony obrotami we wskazanym wyżej okresie wyniósł – 12,71 zł za 1 akcję. W dniu 4 czerwca 2020 r. ZWZ Spółki podjęło Uchwałę nr 18 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. Zgodnie z uchwałą, umorzenie 29.941 sztuk akcji własnych nastąpiło z dniem 28.07.2020 r., z chwilą wpisu do KRS obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

W dniu 31 grudnia 2020 r. powyższe umorzenie zostało finalnie zarejestrowane w KRS.