twitter
linkedin


AKCJONARIUSZE

Spółka sporządziła listę znaczących akcjonariuszy posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na podstawie ostatnich, oficjalnych zawiadomień otrzymanych od Akcjonariuszy o osiągnięciu tych progów lub (jeśli bardziej aktualne) na podstawie liczby głosów zarejestrowanych przez Akcjonariuszy na ostatnim Walnym Zgromadzeniu.

Z oficjalnych zawiadomień doręczonych Spółce przez Akcjonariuszy zgodnie z przepisami prawa polskiego, jak wskazano powyżej, wynika, że udziały Akcjonariuszy posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, 5% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu przedstawiają się następująco: 

Liczba akcji  Udział w kapitale   Liczba głosów Udział w WZ 
Krzysztof Gromkowski
(Prezes Zarządu Emitenta)
1 364 800 19,14% 2 367 088 21,25%
Ireneusz Strzelczak
(Wiceprezes Zarządu Emitenta)
1 364 800 19,14% 2 367 088 21,25%
Zbigniew Okulus
(Wiceprezes Zarządu Emitenta)
1 357 300 19,04% 2 359 588 21,18%
Lech Skibiński
(Wiceprezes Zarządu Emitenta)
1 342 300 18,83% 2 344 588 21,05%
TFI Aviva Investors Poland* 657 282 9,22% 657 282 5,90%
OFE Nationale Nederlanden* 599 000 8,40% 599 000 5,38%
free float 443 777 6,22% 443 777 3,98%``
RAZEM 7 129 259 100% 11 138 411 100%

*  Stan posiadania OFE Nationale Nederlanden  wg. wykazu akcjonariuszy na WZ z dnia 26 września  2019 r., a TFI Aviva Investors Poland  wg. wykazu akcjonariuszy na WZ z dnia 10 czerwca 2019 r.

Skup akcji własnych

NWZ Emitenta w dniu 24 października 2018 r. podjęło uchwały, w których wyraziło zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym w celu ich umorzenia i upoważniło Zarząd Spółki do nabywania tych akcji na warunkach i w trybie ustalonym w uchwale.

Łącznie w okresie 05 grudnia 2018 r. – 30 grudnia 2019 r. nabyto w ramach skupu 29.941 akcji własnych Spółki o łącznej wartości 380.568,30 zł. Średni kurs nabycia akcji ważony obrotami we wskazanym wyżej okresie wyniósł – 12,71 zł za 1 akcję. 

W dniu 4 czerwca 2020 r. ZWZ Spółki podjęło Uchwałę nr 18 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. Zgodnie z uchwałą, umorzenie 29.941 sztuk akcji własnych nastąpiło z dniem 28.07.2020 r., z chwilą wpisu do KRS obniżenia kapitału zakładowego Spółki

W dniu 28 lipca 2020 r. powyższe umorzenie zostało zarejestrowane w KRS.