twitter
linkedin


AKCJONARIUSZE

Spółka sporządziła listę znaczących akcjonariuszy posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na podstawie ostatnich, oficjalnych zawiadomień otrzymanych od Akcjonariuszy o osiągnięciu tych progów lub (jeśli bardziej aktualne) na podstawie liczby głosów zarejestrowanych przez Akcjonariuszy na ostatnim Walnym Zgromadzeniu.

Z oficjalnych zawiadomień doręczonych Spółce przez Akcjonariuszy zgodnie z przepisami prawa polskiego, jak wskazano powyżej, wynika, że udziały Akcjonariuszy posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, 5% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu przedstawiają się następująco: 

Liczba akcji  Udział w kapitale   Liczba głosów Udział w WZ 
Krzysztof Gromkowski
(Prezes Zarządu Emitenta)
1 364 800 19,29% 2 367 088 21,35%
Ireneusz Strzelczak
(Wiceprezes Zarządu Emitenta)
1 364 800 19,29% 2 367 088 21,35%
Zbigniew Okulus
(Wiceprezes Zarządu Emitenta)
1 357 300 19,18% 2 359 588 21,28%
Lech Skibiński
(Wiceprezes Zarządu Emitenta)
1 342 300 18,97% 2 344 588 21,15%
OFE Nationale Nederlanden* 584 000 8,25% 584 000 5,27%
Piotr Nadolski** 568 221 8,03% 568 221 5,13%
free float 495 201 7,00% 495 201 4,47%
RAZEM 7 076 622
100% 11 069 774
100%

*Stan posiadania OFE Nationale Nederlanden wg. WZ z dnia 22.06.2022 r.

** Stan posiadania Pana Piotra Nadolskiego wg. zawiadomienia o przekroczeniu progu z dnia 27.05.2022 r. (raport ESPI 10/2022)

 

Skup akcji własnych

W okresie od 4 czerwca 2020 r. do dnia 30 grudnia 2021 r., w oparciu o uchwałę nr. 24 oraz uchwałę nr. 25 z dnia 4 czerwca 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i w celu ich wykonania, Emitent przeprowadził skup 52 637 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za kwotę w łącznej wysokości 764.219,65 zł (średnia jednostkowa cena 14,52 złotych za 1 akcję).

Akcje własne Spółki były nabywane (na podstawie umowy za pośrednictwem Domu Maklerskiego) zgodnie z zasadami określonymi w Uchwałach nr 24 i 25, które podjęte zostały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja KGL S.A. w dniu 4 czerwca 2020 r. i opublikowane raportem bieżącym w ESPI nr 18/2020.

W dniu 5 lipca 2022 r. powyższe umorzenie zostało zarejestrowane w KRS.

 

Zrealizowane skupy akcji własnych

W okresie od 5 grudnia 2018 r. do dnia 30 grudnia 2019 r., w oparciu o uchwały NWZ Emitenta z dnia 24 października 2018 r., Emitent przeprowadził skup 29.941 akcji własnych Spółki o łącznej wartości 380.568,30 zł. Średni kurs nabycia akcji ważony obrotami we wskazanym wyżej okresie wyniósł – 12,71 zł za 1 akcję. W dniu 4 czerwca 2020 r. ZWZ Spółki podjęło Uchwałę nr 18 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. Zgodnie z uchwałą, umorzenie 29.941 sztuk akcji własnych nastąpiło z dniem 28.07.2020 r., z chwilą wpisu do KRS obniżenia kapitału zakładowego Spółki.