twitter
linkedin


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacja KGL S.A. - 22 czerwca 2022 r.


Data i godzina: 22 czerwca 2022 r., 10:00
Miejsce: siedziba Biura Zarządu, ul. Generała Władysława Sikorskiego 17, 05-080 Klaudyn

Materiały zamieszczone w ogłoszeniu o ZWZA:

Do pobrania:


Podczas Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.