twitter
linkedin


PODSTAWOWE DANE

Liczba wyemitowanych akcji  7.129 259
Liczba akcji dopuszczonych do obrotu na GPW 3.120.107 (43,8% wszystkich akcji)
Liczba akcji poza obrotem GPW 4.009.152 (akcje uprzywilejowane co do głosu - x2)
Liczba wszystkich głosów na WZ 11.138.411
Wartość nominalna 1 akcji 1,00 PLN
Kapitał zakładowy 7.129.259 PLN
Data debiutu na GPW 10 grudnia 2015 r.
ISIN PLKRKGL00012
Ticker GPW KGL
Rynek notowania Rynek regulowany, równoległy
System notowań Notowania ciągłe
Segment Spółka mała (kapitalizacja w przedziale 5-50 mln EUR)
Indexy WIG, WIG-Poland
Kod LEI Emitenta 259400G9MA4CGBGW1494

 

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.129.259 zł i dzieli się na 7.129.259 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, w tym:

Seria akcji Liczba akcji Liczba głosów
Akcje serii A (imienne uprzywilejowane, poza obrotem GPW) 3 006 864 6 013 728
Akcje serii B (imienne uprzywilejowane, poza obrotem GPW) 1 002 288 2 004 576
Akcje serii A1 (zwykłe na okaziciela dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym) 1 050 036 1 050 036
Akcje serii B1 (zwykłe na okaziciela dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym) 350 012 350 012
Akcje serii C (zwykłe na okaziciela dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym) 1 750 000 1 750 000
Skup akcji własnych (dotyczy serii A1, B1, C, umorzone w 2020 r.) -29 941 -29 941
RAZEM 7 129 259 11 138 411

 

Ponadto:

  • Nie istnieją Akcje, które nie reprezentują kapitału zakładowego Spółki (nie stanowią udziału w kapitale zakładowym).
  • Żadna część kapitału zakładowego Emitenta nie została opłacona w postaci jakichkolwiek aktywów, w tym innych niż gotówka.
  • Emitent nie emitował akcji w ramach kapitału docelowego.
  • Emitent nie wyemitował żadnych zamiennych papierów wartościowych, wymiennych papierów wartościowych ani papierów wartościowych z warrantami. W szczególności Emitent nie wyemitował żadnych obligacji zamiennych na jego akcje, ani obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Emitenta.
  • Spółka posiada akcje własne nabyte w ramach upoważnienia danego Zarządowi Spółki przez NWZ z dnia 24 października 2018 r.
  • Ani kapitał Spółki, ani żadnej ze Spółek Zależnych nie jest przedmiotem opcji, nie zostało również uzgodnione warunkowo, ani bezwarunkowo, że kapitał któregokolwiek z tych podmiotów stanie się przedmiotem opcji.

 

 Historia kapitału zakładowego KGL S.A.

Seria akcji Data WZ Liczba emitowanych akcji Cena nominalna (PLN) Cena emisyjna (PLN) Wielkość emisji (PLN) Liczba akcji łacznie (PLN) Kapitał zakładowy po emisji (PLN)
1 Seria A
(przekształcenie w SA)
14 listopad 2001 81 138 50,00 50,00 4 056 900,00 81 138 4 056 900,00
2 Seria B
(subskrypcja prywatna)
20 wrzesień 2002 27 046 50,00 0,00 0,00 108 184 5 409 200,00
3 Split (1:50) 8 maj 2015 0 1,00 0,00 0,00 5 409 200 5 409 200,00
4 Renumeracja akcji
(serie A, A1, B, B1)
8 lipiec 2015 0 1,00 0,00 0,00 5 409 200 5 409 200,00
5 Seria C
(oferta publiczna)
8 lipiec 2015 1 750 000 1,00 19,00 33 250 000,00 7 159 200 7 159 200,00
6

Skup akcji
(28 lipca 2020 - rejestracja umorzenia w KRS)

24 października 2018 r. -29 941 n.d. n.d 380 568,30 7 129 259 7 129 259,00