twitter
linkedin


AUDYTOR

Biegłym rewidentem dokonującym badania rocznego sprawozdania finansowego Emitenta (a także rocznego skonsolidowanego sprawozdania Grupy KGL) w latach 2015 - 2020 była spółka BDO Sp. z o.o. Sp. k. (ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa). Podmiot wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3355.

Wskazany wyżej biegły rewident dokonywał także przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Emitenta (oraz przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KGL) za okres pierwszych sześciu miesięcy w latach 2015 - 2020.

W poszczególnych latach w imieniu BDO Sp. z o.o. Sp.k. działał dr Andree Helin Prezes Zarządu, Biegły Rewident wpisany na listę biegłych rewidentów pod numerem 90004. Kluczowym Biegłym Rewidentem przeprowadzającym badanie w poszczególnych latach była Edyta Kalińska, wpisana na listę biegłych rewidentów pod numerem 10336.

DO POBRANIA: