twitter
linkedin


Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2021 r.

WŁADZE

Imię i nazwisko Funkcja Początek pełnienia funkcji w Zarządzie Początek obecnej kadencji Koniec obecnej kadencji
Krzysztof Gromkowski Prezes Zarządu 14 listopada 2001 r. 8 czerwca 2021 r. 8 czerwca 2026 r.
Zbigniew Okulus Wiceprezes Zarządu 14 listopada 2001 r. 8 czerwca 2021 r. 8 czerwca 2026 r.
Lech Skibiński Wiceprezes Zarządu 14 listopada 2001 r. 8 czerwca 2021 r. 8 czerwca 2026 r.
Ireneusz Strzelczak Wiceprezes Zarządu 14 listopada 2001 r. 8 czerwca 2021 r. 8 czerwca 2026 r.

Kompetencje w Spółce (podział zadań):

 • koordynacja pracy całego Zarządu,
 • przewodniczenie posiedzeniom,
 • wyznaczanie głównych założeń polityki inwestycyjnej,
 • nadzór nad procesem budowlanym realizowanych nowych inwestycji oraz rozbudowy infrastruktury budowlanej,
 • monitorowanie postępu prac realizowanych inwestycji,
 • nadzór nad kwestiami zagospodarowania gruntu oraz zagadnieniami planistycznymi,
 • negocjacje i stałe relacje z generalnymi wykonawcami i podwykonawcami,
 • funkcje doradcze w zakresie ochrony środowiska oraz w zakresie doradztwa technicznego związanego z optymalizacją zasilania energetycznego.

Wiedza i doświadczenie zawodowe:

Krzysztof Gromkowski posiada wykształcenie średnie, w 1981 r. ukończył Technikum Geologiczne w Warszawie, uzyskał tytuł technika geologa. Posiada szerokie i wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa w prowadzeniu działalności gospodarczej i zarządzania, nabyte w ramach prowadzonej od 1992 r. własnej działalności gospodarczej. Posiada także ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu bieżącym oraz strategicznym spółkami handlowymi.

Doświadczenie zawodowe:

 • w latach 1992 – 2001 – wspólnik w spółce cywilnej Korporacja KGL S.C. Lech Skibiński, Zbigniew Okulus, Krzysztof Gromkowski
 • od listopada 2001 r. do maja 2003 r.- wiceprezes Zarządu Emitenta
 • od maja 2003 r. – prezes zarządu Emitenta
 • od czerwca 2002 r. do czerwca 2019 r. - dyrektor litewskiej spółki UAB Korporacja KGL
  (zakończenie pełnienia funkcji w wyniku zakończenia działalności tej spółki)
 • od sierpnia 2006 r. do grudnia 2019 r. – prezes zarządu w spółce Marcato Sp. z o.o.
  (zakończenie pełnienia funkcji w wyniku połączenia tej spółki z Emitentem)
 • od grudnia 2003 r. do grudnia 2019 r. – prezes zarządu w spółce C.E.P. Polska Sp. z o.o.
  (zakończenie pełnienia funkcji w wyniku połączenia tej spółki z Emitentem)
 • od grudnia 2016 r. do grudnia 2019 r.– wiceprezes zarządu w spółce Moulds Sp. z o.o.
  (zakończenie pełnienia funkcji w wyniku połączenia tej spółki z Emitentem)
 • od grudnia 2019 r. do grudnia 2020 r. - prezes zarządu w spółce FFK Moulds Sp. z o.o.
  (zakończenie pełnienia funkcji w wyniku połączenia tej spółki z Emitentem)

Sprawowane funkcje zarządcze i nadzorcze:

Obecnie, Krzysztof Gromkowski pełni następujące funkcje w organach zarządzających spółek kapitałowych:

 • KGL S.A. – prezes zarządu

Oficjalne oskarżenia publiczne i sankcje ze strony organów ustawowych oraz regulacyjnych w okresie ostatnich 5 lat:

 • Krzysztof Gromkowski nie był wspólnikiem innych spółek kapitałowych i osobowych.
 • Nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Krzysztof Gromkowski pełnił funkcje w organach zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych, a także, w których był osobą zarządzającą wyższego szczebla.
 • Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Krzysztofa Gromkowskiego ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
 • Krzysztof Gromkowski nie otrzymał w wyżej wskazanym okresie sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu, uczestniczenia w organach nadzorczych lub prowadzeniu spraw jakiejkolwiek spółki.
 • Krzysztof Gromkowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
 • Krzysztof Gromkowski nie został pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.
 • W stosunku do Krzysztofa Gromkowskiego nie zostały wydane żadne wyroki związane z przestępstwami oszustwa.
 • Krzysztof Gromkowski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII KK oraz art. 587 i art. 590 – 591 KSH.

Kompetencje w Spółce (podział zadań):

 • funkcje doradcze i zarządcze związane z implementacją nowych i rozwijanie funkcjonujących w firmie systemów zarządzania jakością,
 • odpowiedzialność za przeprowadzanie audytów procesów i systemów,
 • zarządzanie audytami klientów,
 • zarządzanie pracami związanymi z opracowywaniem i aktualizacją dokumentacji jakościowej.

Wiedza i doświadczenie zawodowe:

Zbigniew Okulus posiada wykształcenie średnie ekonomiczne - w 1979 r. ukończył Liceum Ekonomiczne im. Oskara Langego w Warszawie o profilu: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw przemysłowych.

Zbigniew Okulus posiada doświadczenie w zakresie doradztwa w prowadzeniu działalności gospodarczej i zarządzania, nabyte w ramach prowadzonej od września 2004 r. własnej działalności gospodarczej, oraz przez uczestnictwo w niżej wymienionych spółkach kapitałowych.

Zbigniew Okulus posiada także ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu bieżącym oraz strategicznym spółkami handlowymi oraz spółkami produkcyjnymi.

Doświadczenie zawodowe:

 • w latach 1992 - 2001 – wspólnik w spółce cywilnej Korporacja KGL S.C. Lech Skibiński, Zbigniew Okulus, Krzysztof Gromkowski
 • od listopada 2001 r. – wiceprezes zarządu Emitenta
 • od sierpnia 2006 r. do października 2008 r. – wiceprezes zarządu w spółce Marcato Sp. z o.o.
 • od listopada 2008 r. do czerwca 2016 r. – członek rady nadzorczej Marcato Sp. z o.o.
 • od grudnia 2003 r. do grudnia 2019 r. – wiceprezes zarządu spółki CEP Polska Sp. z o.o.
  (zakończenie pełnienia funkcji w wyniku połączenia tej spółki z Emitentem)
 • od lipca 2016 r. do grudnia 2019 r. – wiceprezes zarządu w Marcato Sp. z o.o.
  (zakończenie pełnienia funkcji w wyniku połączenia tej spółki z Emitentem)

Ponadto, w latach 1999 - 2002 Zbigniew Okulus był członkiem Rady Nadzorczej Zakładów Farmaceutycznych ARGON S.A. z siedzibą w Łodzi.

W okresie ostatnich 5 lat, Zbigniew Okulus nie był i nie jest obecnie członkiem organów zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych innych spółek kapitałowych i osobowych niż wskazane powyżej.

Sprawowane funkcje zarządcze i nadzorcze:

Obecnie, Zbigniew Okulus pełni następujące funkcje w organach zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych spółek kapitałowych:

 • KGL S.A. – wiceprezes zarządu Emitenta

Oficjalne oskarżenia publiczne i sankcje ze strony organów ustawowych oraz regulacyjnych w okresie ostatnich 5 lat:

 • Zbigniew Okulus nie był wspólnikiem innych spółek kapitałowych i osobowych.
 • Nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Zbigniew Okulus pełnił funkcje w organach zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych, a także, w których był osobą zarządzającą wyższego szczebla.
 • Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Zbigniewa Okulusa ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
 • Zbigniew Okulus nie otrzymał w wyżej wskazanym okresie sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu, uczestniczenia w organach nadzorczych lub prowadzeniu spraw jakiejkolwiek spółki.
 • Zbigniew Okulus nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
 • Zbigniew Okulus nie został pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.
 • W stosunku do Zbigniewa Okulusa nie zostały wydane żadne wyroki związane z przestępstwami oszustwa.
 • Zbigniew Okulus nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII KK oraz art. 587 i art. 590 – 591 KSH.

Kompetencje w Spółce (podział zadań):

 • funkcje nadzoru i zwierzchnictwa nad działalnością operacyjną spółki,
 • wyznaczania głównych kierunków rozwoju i założeń polityki inwestycyjnej,
 • zarządzania relacjami z kluczowymi kontrahentami spółki,
 • nadzór nad działalnością i dyscypliną finansową spółki,
 • kształtowanie polityki kadrowej (personalnej).

Wiedza i doświadczenie zawodowe:

Lech Skibiński posiada wykształcenie wyższe:

 • w 2002 r. ukończył Wyższą Szkołę Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, Wydział Finanse i Bankowość, specjalność – finanse międzynarodowe
 • w 2004 r. ukończył Wydział Zarządzania i Marketingu w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu, specjalizacja – zarządzanie finansami

Lech Skibiński posiada doświadczenie w zakresie doradztwa w prowadzeniu działalności gospodarczej i zarządzania, nabyte w ramach prowadzonej od 2007r. własnej działalności gospodarczej, oraz przez uczestnictwo w niżej wymienionych spółkach kapitałowych. Lech Skibiński posiada także ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu bieżącym oraz strategicznym spółkami handlowymi oraz spółkami produkcyjnymi.

Doświadczenie zawodowe:

 • w latach 1992 - 2001 - wspólnik w spółce Korporacja KGL S.C. Lech Skibiński, Zbigniew Okulus, Krzysztof Gromkowski
 • od listopada 2001 r. do maja 2003 r. – prezes zarządu Emitenta
 • od maja 2003 r. – wiceprezes zarządu Emitenta
 • od sierpnia 2004 r. do grudnia 2019 r. – wiceprezes zarządu w spółce Marcato Sp. z o.o.
  (zakończenie pełnienia funkcji w wyniku połączenia tej spółki z Emitentem)
 • od grudnia 2003 r. do grudnia 2019 r.– wiceprezes zarządu spółki C.E.P. Polska Sp. z o.o.
  (zakończenie pełnienia funkcji w wyniku połączenia tej spółki z Emitentem)
 • od stycznia 2013 r. do czerwiec 2019 r.– zastępca dyrektora spółki UAB Korporacja KGL
  (zakończenie pełnienia funkcji w wyniku zakończenia działalności tej spółki)
 • od grudzień 2016 r. do grudnia 2019 r. – prezes zarządu spółki Moulds sp. z o.o.
  (zakończenie pełnienia funkcji w wyniku połączenia tej spółki z Emitentem)
 • od grudnia 2019 r. do grudnia 2020 r. - wiceprezes zarządu w spółce FFK Moulds Sp. z o.o.
  (zakończenie pełnienia funkcji w wyniku połączenia tej spółki z Emitentem)

Lech Skibiński odbył także szereg szkoleń związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem:

 • styczeń 2003 r. – Hedging – szkolenie z zakresu efektywnego zabezpieczenia ryzyka rynkowego w przedsiębiorstwie,
 • styczeń 2004 r. – szkolenie z zakresu oceny kondycji finansowej kontrahenta,
 • styczeń 2006 r. – szkolenie z zakresu zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie,
 • czerwiec 2012 r. – szkolenie PEP the Personal Efficiency Program.

W okresie ostatnich 5 lat Lech Skibiński nie był i nie jest obecnie członkiem organów zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych innych spółek kapitałowych i osobowych niż wskazane powyżej.

Sprawowane funkcje zarządcze i nadzorcze:

Obecnie, Lech Skibiński pełni następujące funkcje w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych spółek kapitałowych:

 • KGL S.A. – wiceprezes zarządu

Oficjalne oskarżenia publiczne i sankcje ze strony organów ustawowych oraz regulacyjnych w okresie ostatnich 5 lat:

 • Lech Skibiński nie był wspólnikiem innych spółek kapitałowych i osobowych.
 • Nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Lech Skibiński pełnił funkcje w organach zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych, a także, w których był osobą zarządzającą wyższego szczebla.
 • Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Lecha Skibińskiego ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
 • Lech Skibiński nie otrzymał w wyżej wskazanym okresie sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu, uczestniczenia w organach nadzorczych lub prowadzeniu spraw jakiejkolwiek spółki.
 • Lech Skibiński nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
 • Lech Skibiński nie został także pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.
 • W stosunku do Lecha Skibińskiego nie zostały wydane żadne wyroki związane z przestępstwami oszustwa.
 • Lech Skibiński nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII KK oraz art. 587 i art. 590 – 591 KSH.

Kompetencje w Spółce (podział zadań):

 • implementacja systemu informatycznego firmy,
 • określanie strategii działu IT,
 • bezpośredni nadzór i zarządzanie procesami związanymi z wdrażaniem nowych systemów informatycznych w celu ułatwienia działań operacyjnych i usprawniania zarządzania firmą,
 • odpowiedzialność za procesy zapewniające bezpieczeństwo informatyczne i dane firmy,
 • odpowiedzialność za wybór dostawców sprzętu i dobór kooperantów zewnętrznych.

Wiedza i doświadczenie zawodowe:

Ireneusz Strzelczak posiada wykształcenie wyższe - w 1984 r. ukończył Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki, specjalizacja – matematyka teoretyczna.

Ireneusz Strzelczak posiada doświadczenie w zakresie doradztwa w prowadzeniu działalności gospodarczej i zarządzania, nabyte w ramach prowadzonej od 2007 r. własnej działalności gospodarczej, obecnie pod nazwą: „Ireneusz Strzelczak” oraz przez uczestnictwo w niżej wymienionych spółkach kapitałowych.

Ireneusz Strzelczak posiada doświadczenie w zarządzaniu bieżącym oraz strategicznym spółkami handlowymi.

Doświadczenie zawodowe:

 • od listopada 2001 r. – wiceprezes zarządu Emitenta
 • od sierpnia 2006 r. do października 2008 r. – wiceprezes zarządu w Marcato Sp. z o.o.
 • od listopada 2008 r. do czerwca 2016 r. – członek rady nadzorczej w spółce Marcato Sp. z o.o.
 • od grudnia 2003 r. do grudnia 2019 r. – wiceprezes zarządu w C.E.P. Polska Sp z o.o.
  (zakończenie pełnienia funkcji w wyniku połączenia tej spółki z Emitentem)
 • od lipca 2016 r. do grudnia 2019 r. – wiceprezes zarządu w Marcato Sp. z o.o.
  (zakończenie pełnienia funkcji w wyniku połączenia tej spółki z Emitentem)

W okresie ostatnich 5 lat Ireneusz Strzelczak nie był i nie jest obecnie członkiem organów zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych innych spółek kapitałowych i osobowych niż wskazane powyżej.

Sprawowane funkcje zarządcze i nadzorcze:

Obecnie, Ireneusz Strzelczak pełni następujące funkcje w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych spółek kapitałowych:

 • KGL S.A. – wiceprezes zarządu

Oficjalne oskarżenia publiczne i sankcje ze strony organów ustawowych oraz regulacyjnych w okresie ostatnich 5 lat:

 • Ireneusz Strzelczak nie był wspólnikiem innych spółek kapitałowych i osobowych.
 • Nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Ireneusz Strzelczak pełnił funkcje w organach zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych, a także, w których był osobą zarządzającą wyższego szczebla.
 • Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Ireneusza Strzelczaka ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
 • Ireneusz Strzelczak nie otrzymał w wyżej wskazanym okresie sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu, uczestniczenia w organach nadzorczych lub prowadzeniu spraw jakiejkolwiek spółki.
 • Ireneusz Strzelczak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
 • Ireneusz Strzelczak nie został także pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.
 • W stosunku do Ireneusza Strzelczaka nie zostały wydane żadne wyroki związane z przestępstwami oszustwa.
 • Ireneusz Strzelczak nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII KK oraz art. 587 i art. 590 – 591 KSH.

Zgodnie ze Statutem Spółki, Rada Nadzorcza liczy od 5 do 7 Członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W celu osiągnięcia najwyższych standardów w zakresie wykonywania przez Radę Nadzorczą Spółki swoich obowiązków i wywiązywania się z nich w sposób efektywny, w skład Rady Nadzorczej powoływane są osoby reprezentujące wysokie kwalifikacje i doświadczenie.

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa 5 lat. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani.

Uchwały Rady Nadzorczej wymagają sprawy zastrzeżone dla niej przez Kodeks spółek handlowych oraz postanowienia Statutu.

Kompetencje Rady Nadzorczej

Uchwały Rady Nadzorczej wymagają m.in. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki. Rada Nadzorcza w drodze uchwały opiniuje wnioski Zarządu przedstawione Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwał dotyczące:

 • zmian Statutu;
 • podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego;
 • połączenia lub przekształcenia Spółki;
 • rozwiązania i likwidacji Spółki;
 • emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych;
 • zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki, ustanowienia na nim prawa użytkowania.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia, w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

 

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą następujące osoby:

Imię i nazwisko  Funkcja  Początek pełnienia funkcji  Początek obecnej kadencji  Koniec kadencji 
Tomasz Dziekan Przewodniczący RN 8 maja 2015 r.  8 czerwca 2021 r.  8 czerwca 2026 r. 
Artur Lebiedziński Wiceprzewodniczący RN 9 czerwca 2016 r. 8 czerwca 2021 r. 8 czerwca 2026 r.
Hanna Skibińska Członek RN 14 listopada 2001 r. 8 czerwca 2021 r. 8 czerwca 2026 r.
Lilianna Gromkowska Członek RN 14 listopada 2001 r. 8 czerwca 2021 r. 8 czerwca 2026 r.
Bożena Okulus Członek RN 14 listopada 2001 r. 8 czerwca 2021 r. 8 czerwca 2026 r.
Bianka Grzyb Członek RN 22 lipca 2020 r. 8 czerwca 2021 r. 8 czerwca 2026 r.

Rada Nadzorcza działa kolegialnie. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje funkcje w miejscu siedziby Emitenta (adres: Mościska, ul. Postępu 20, 05-080 Izabelin).

 

Członkowie niezależni:

 • Tomasz Dziekan – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Artur Lebiedziński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt 1 lit. b) dokumentu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze, nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności. Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

 

Konflikty interesów:

Zgodnie z oświadczeniami członków organów zarządzających i nadzorczych Emitenta, pomiędzy niektórymi Członkami Zarządu i Członkami Rady Nadzorczej występują następujące powiązania rodzinne i faktyczne:

 • Krzysztof Stanisław Gromkowski – Prezes Zarządu – jest małżonkiem Lilianny Gromkowskiej – Członka Rady Nadzorczej,
 • Lilianna Gromkowska – Członek Rady Nadzorczej jest małżonką Krzysztofa Stanisława Gromkowskiego – Prezesa Zarządu,
 • Lech Skibiński – Wiceprezes Zarządu – jest małżonkiem Hanny Skibińskiej – Członka Rady Nadzorczej,
 • Hanna Skibińska – Członek Rady Nadzorczej jest małżonką Lecha Skibińskiego – Wiceprezesa Zarządu,
 • Zbigniew Okulus – Wiceprezes Zarządu – pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z Bożeną Okulus – Członkiem Rady Nadzorczej,
 • Bożena Okulus – Członek Rady Nadzorczej – pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym ze Zbigniewem Okulusem – Wiceprezesem Zarządu oraz jest matką Bianki Grzyb - Członka Rady Nadzorczej,
 • Bianka Grzyb - Członek Rady Nadzorczej - jest córką Bożeny Okulus, również Członka Rady Nadzorczej.

 

Podsumowanie prac Rady Nadzorczej:

Do pobrania:


Dyrektor Finansowy (CFO) – Piotr Mierzejewski


Wiedza i doświadczenie zawodowe

Piotr Mierzejewski posiada wykształcenie wyższe, w 2002 r. ukończył Wyższą Szkołę Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, Wydział Finanse i Bankowość, specjalizacja – finanse międzynarodowe.

W 2004 r. ukończył Wydział Zarządzania i Marketingu w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu, specjalizacja – zarządzanie finansami.

Piotr Mierzejewski jest członkiem organizacji ACCA.

Ponadto, posiada doświadczenie w zakresie doradztwa w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzania oraz pozyskiwania finansowania, nabyte w ramach prowadzonej od kilku lat własnej działalności gospodarczej, obecnie pod nazwą: NUMERATI Piotr Mierzejewski. Piotr Mierzejewski posiada także ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu finansami.

Piotr Mierzejewski odbył także szereg szkoleń związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem:

 • kurs w MDDP Sp. z o.o. – program „Akademia Dyrektora Finansowego”,
 • szkolenia z zakresu efektywnego zabezpieczenia ryzyka walutowego w przedsiębiorstwie,
 • szkolenia z zakresu oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw oraz zabezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego,
 • szkolenia z zakresu windykacji należności,
 • szkolenie PEP the Personal Efficiency Program.

Doświadczenie zawodowe:

 • od października 1999 r. związany z Emitentem, przechodząc wiele szczebli działów finansowych (księgowość, kadry i płace, kontroling, windykacja). Obecnie Dyrektor Finansowy KGL S.A.
 • od lutego 2014 r. – własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa w prowadzeniu działalności gospodarczej.