twitter
linkedin


POLITYKA WYNAGRODZEŃ


W dniu 4 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Korporacja KGL S.A., działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623), przyjęło Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej na lata 2020 – 2024.

Polityka wynagrodzeń Korporacja KGL S.A na lata 2020- 2024