twitter
linkedin


WYBRANE DANE

Zestawienie podstawowych danych finansowych i niefinansowych

  2019 2020 2021
Wyszczególnienie  (dane w tys. zł.) 

PLN

 EUR

PLN

 EUR

 PLN

 EUR

Sprawozdanie z całkowitych dochodów            
Przychody netto ze sprzedaży
(produktów, towarów i materiałów)
392 374 91 212 379 964 84 923 575 836 125 797
Przychody z segmentu dystrybucji 174 459 40 887 152 434 34 070  251 800 55 008
Przychody z segmentu produkcji 217 914 51 071 227 530 50 854  324 036 70 789
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 63 598 14 905 67 933 15 183 66 692 14 570
Zysk (strata) operacyjny (EBIT) 18 640 4 368 22 575  5 046  11 472 2 506
Zysk (strata) brutto 15 303 3 557 14 770 3 301 7 046 1 539
Zysk (strata) netto 12 183 2 832 11 182 2 499 5 246 1 146
Średnioważona liczba akcji (szt.) 7 159 200 7 159 200 7 159 118 7 159 118 7 129 259 7 129 259
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą
przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej
1,70 0,40 1,56 0,35 0,74 0,16
EBITDA 37 260 8 662 44 732 9 998 37 213 8 130
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych            
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 28 393 6 600 47 632 10 646 32 319 7 060
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -17 874 -4 155 -44 324 -9 906 -10 853 -2 371
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 588 -2 694 -2 151  -481 - 5088 - 1 111
Przepływy pieniężne netto razem - 1 069 -247 1 157  259  16 378 3 578
Środki pieniężne na koniec roku 4 858 1 139 6 140  1 372  22 385 4 890
  31.12.2019 31.12.2020
31.12.2021
Dane bilansowe (dane w tys. zł) 

PLN

 EUR

PLN

 EUR

PLN

 EUR

Aktywa 278 696 64 813 347 462 75 293 416 338 90 520
Aktywa trwałe 179 862 42 236 238 760 51 738 236 774 51 479
Rzeczowe aktywa trwałe 173 780 40 414 230 544 49 958 227 401 49 441
Aktywa obrotowe 98 834 23 209 108 702 23 555 179 564 39 041
Zapasy 52 324 12 168 69 010 14 954 109 531 23 814
Kapitał własny 123 342 28 964 131 741 28 547 134 142 29 165
Rezerwy 9 623 2 260 10 908 2 364 12 628 2 746
Zobowiązania długoterminowe 69 214 16 253 102 324 22 173 59 182 12 867
Zobowiązania krótkoterminowe 73 240 17 199 99 687 21 602 208 033 45 231
Otrzymane dotacje 3 277 769 2 803 607 2 353 512

 

Kurs EURO 31.12.2019  31.12.2020 31.12.2021 
- dla danych bilansowych 4,2585 4,6148 4,5994
- dla danych sprawozdania z całkowitych dochodów 4,3018 4,4742 4,5775

 

Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.

Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu