twitter
linkedin


WYBRANE DANE

Zestawienie podstawowych danych finansowych i niefinansowych

  2018 2019 2020
Wyszczególnienie  (dane w tys. zł.) 

PLN

 EUR

PLN

 EUR

 PLN

 EUR

Sprawozdanie z całkowitych dochodów            
Przychody netto ze sprzedaży
(produktów, towarów i materiałów)
375 577 88 021 392 374 91 212 379 964 84 923
Przychody z segmentu dystrybucji 196 433 46 036 174 459 40 887 152 434 34 070 
Przychody z segmentu produkcji 179 144 41 985 217 914 51 071 227 530 50 854 
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 50 995 11 951 63 598 14 905 67 933 15 183
Zysk (strata) operacyjny (EBIT) 12 230 2 866 18 640 4 368 22 575  5 046 
Zysk (strata) brutto 7 744 1 815 15 303 3 557 14 770 3 301
Zysk (strata) netto 6 157 1 443 12 183 2 832 11 182 2 499
Średnioważona liczba akcji (szt.) 7 159 200 7 159 200 7 159 200 7 159 200 7 159 118 7 159 118
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą
przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej
0,86 0,20 1,70 0,40 1,56 0,35
EBITDA 26 728 6 264 37 260 8 662 44 732 9 998
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych            
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 27 144 6 362 28 393 6 600 47 632 10 646
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 951 -3 270 -17 874 -4 155 -44 324 -9 906
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -18 356 -4 302 -11 588 -2 694 -2 151  -481
Przepływy pieniężne netto razem -5 163 -1 210 - 1 069 -247 1 157  259 
Środki pieniężne na koniec roku 5 914 1 386 4 858 1 139 6 140  1 372 

 

  31.12.2018  31.12.2019 31.12.2020
Dane bilansowe (dane w tys. zł) 

PLN

 EUR

PLN

 EUR

PLN

 EUR

Aktywa 274 867 63 923 278 696 64 813 347 462 75 293
Aktywa trwałe 163 154 37 943 179 862 42 236 238 760 51 738
Rzeczowe aktywa trwałe 160 968 37 434 173 780 40 414 230 544 49 958
Aktywa obrotowe 111 713 25 980 98 834 23 209 108 702 23 555
Zapasy 60 361 14 038 52 324 12 168 69 010 14 954
Kapitał własny 112 665 26 201 123 342 28 964 131 741 28 547
Rezerwy 8 258 1 920 9 623 2 260 10 908 2 364
Zobowiązania długoterminowe 66 273 15 412 69 214 16 253 102 324 22 173
Zobowiązania krótkoterminowe 84 555 19 664 73 240 17 199 99 687 21 602
Otrzymane dotacje 3 116 725 3 277 769 2 803 607

 

Kurs EURO 31.12.2018  31.12.2019  31.12.2020
- dla danych bilansowych 4,3000 4,2585 4,6148
- dla danych sprawozdania z całkowitych dochodów 4,2669 4,3018 4,4742

 

Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.

Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu