twitter
linkedin


WYBRANE DANE

Zestawienie podstawowych danych finansowych i niefinansowych 

Do pobrania:  DATA BOOK (.xlsx) 

  2017 2018 2019
Wyszczególnienie  (dane w tys. zł.) 

PLN

 EUR

PLN

 EUR

 PLN

 EUR

Sprawozdanie z całkowitych dochodów            
Przychody netto ze sprzedaży
(produktów, towarów i materiałów)
343 142 80 840 375 577 88 021 392 374 91 212
Przychody z segmentu dystrybucji 187 481 44 168 196 433 46 036 174 459 40 887
Przychody z segmentu produkcji 155 661 36 672 179 144 41 985
217 914 51071
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 52 333 12 329 50 995 11 951 63 598 14 905
Zysk (strata) operacyjny (EBIT) 20 132 4 743 12 230 2 866 18 640 4 368
Zysk (strata) brutto 18 726 4 412 7 744 1 815 15 303 3 557
Zysk (strata) netto 15 195 3 580 6 157 1 443 12 183 2 832
Średnioważona liczba akcji (szt.) 7 159 200 7 159 200 7 159 200 7 159 200 7 159 200 7 159 200
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą
przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej
2,12 0,50 0,86 0,20 1,70 0,40
EBITDA 31 589 7 442 26 728 6 264 37 260 8 662
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych            
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 34 851 8 211 27 144 6 362 28 393 6 600
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -19 751 -4 653 -13 951 -3 270 -17 874 -4 155
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 996 -3 297 -18 356 -4 302 -11 588 -2 694
Przepływy pieniężne netto razem 1 104 261 -5 163 -1 210 - 1 056 -247
Środki pieniężne na koniec roku 11 073 2 609 5 914 1 386 4 858 1 139

 

  31.12.2017
31.12.2018  31.12.2019
Dane bilansowe (dane w tys. zł) 

PLN

 EUR

PLN

 EUR

PLN

 EUR

Aktywa 252 097 60 442 274 867 63 923 278 696 64 813
Aktywa trwałe 139 597 33 469 163 154 37 943 179 862 42 236
Rzeczowe aktywa trwałe 138 314 33 162 160 968 37 434 173 780 40 414
Aktywa obrotowe 112 266 26 916 111 713 25 980 98 834 23 209
Zapasy 51 353 12 312 60 361 14 038 52 324 12 168
Kapitał własny 108 042 25 904 112 665 26 201 123 342 28 964
Rezerwy 7 587 1 819 8 258 1 920 9 623 2 260
Zobowiązania długoterminowe 57 309 13 740 66 273 15 412 69 214 16 253
Zobowiązania krótkoterminowe 75 468 18 094 84 555 19 664 73 240 17 199
Otrzymane dotacje 3 692 885 3 116 725 3 277 769

 

Kurs EURO 31.12.2017 31.12.2018  31.12.2019 
- dla danych bilansowych 4,1709 4,3000 4,3000
- dla danych sprawozdania z całkowitych dochodów 4,2447 4,2669 4,2669

 

Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.

Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu