twitter
linkedin


ŁAD KORPORACYJNY


Zasady Ładu Korporacyjnego

 

Spółka podlega zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. Treść zbioru zasad dostępna jest na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. www.corp-gov.gpw.pl.

Zasady Ładu Korporacyjnego (ang. corporate governance) są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Wprowadzone w Polsce „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie" nie polegają na nałożeniu na wszystkie spółki giełdowe bezwzględnego obowiązku wdrożenia zasad, lecz wprowadzenie ich na podstawie zasady „comply or explain", czyli zastosuj albo wyjaśnij. Oznacza, to że emitent powinien zadeklarować, jakie zasady chce przestrzegać, a jeśli jakiś zasad nie chce stosować, wyjaśnić powód takiej decyzji.

Spółka stosuje większość Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Dobre Praktyki są normami związanymi z utrwaleniem dobrych obyczajów korporacyjnych i dostosowaniem systemu nadzoru korporacyjnego do standardów Unii Europejskiej.

Spółka dba o to, aby relacje z inwestorami budować w sposób partnerski i satysfakcjonujący dla obu stron. W budowie długoterminowych relacji z interesariuszami rynku, Emitent kieruje się następującymi zasadami:

  • budowa zaufania w relacjach z Interesariuszami,
  • przejrzystość działania jako spółki giełdowej,
  • otwartość i konsekwentne budowanie wartości spółki dla Akcjonariuszy.

Od debiutu giełdowego w 2015 r. Emitent przestrzegał większości zaleceń określonych przez GPW w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Informacja na temat stosowania przez spółkę Korporacja KGL S.A. rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 znajduje się poniżej:

Raporty EBI

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
Numer Data Tytuł
1/2021 06.04.2021 Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk