twitter
linkedin


REGULACJE DOTYCZĄCE WZ


Walne Zgromadzenie Emitenta posiada kompetencje przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych dla walnych zgromadzeń spółek akcyjnych, m.in. zatwierdza sprawozdanie finansowe, decyduje o podziale zysku lub pokryciu straty, decyduje o udzieleniu absolutorium członkom władz spółki.

Zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia opisane są szczegółowo w Statucie Spółki i Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

Zwołanie WZ

Spółka zwołuje i przeprowadza Walne Zgromadzenia zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w zakresie komunikacji z akcjonariuszami.

O zwołaniu Walnego Zgromadzenia spółka informuje nie później niż na 26 dni przed wyznaczonym terminem, poprzez raport bieżący oraz ogłoszenie na stronie internetowej W ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zamieszczana jest szczegółowa procedura dotycząca uczestniczenia w danym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wraz z formularzami pełnomocnictwa do głosowania.

Projekty uchwał

Projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad przygotowuje Zarząd.
Co do zasady od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej następujące informacje:

  • ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
  • informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
  • dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu,
  • projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
  • formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy.

Prawo uczestnictwa

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), posiadacze imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariuszowi posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych obowiązani są do złożenia aktualnych odpisów z właściwych rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wypisie powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o ustanowieniu pełnomocnika poprzez wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w sposób określony w Ogłoszeniu. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę Akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Do pobrania: