twitter
linkedin


SKUPY AKCJI


Łącznie, w okresie 5 grudnia 2018 r. – 31 grudnia 2019 r. nabyto w ramach skupu 29.941 akcji własnych Spółki o łącznej wartości 380.568,30 zł. Średni kurs nabycia akcji ważony obrotami we wskazanym wyżej okresie wyniósł – 12,71 zł za 1 akcję.

W następstwie uchwał NWZ z dnia 24 października 2018 r., Spółka została upoważniona do nabywania akcji własnych znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym według poniższych zasad:

Podstawa skupu akcji

NWZ Emitenta w dniu 24 października 2018 r. podjęło uchwały, w których wyraziło zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym w celu ich umorzenia i upoważniło Zarząd Spółki do nabywania tych akcji na warunkach i w trybie ustalonym w uchwale.

Wykaz transakcji dokonanych w ramach skupu akcji:

 1. łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych nie może przekraczać 5% kapitału zakładowego Spółki, czyli maksymalna liczba akcji własnych Spółki do nabycia wynosi 357.960 sztuk,

 2. cena jednostkowa nabycia akcji własnych Spółki będzie nie niższa niż wartość nominalna akcji (tj. 1 złoty) i nie wyższa niż 30 złotych za jedną akcję, przy czym maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na nabycie wszystkich akcji nie może przekroczyć 10.738.800,00 zł,

 3. maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na nabycie wszystkich akcji nie może przekroczyć 10.738.800,00 złotych,

 4. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki, znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym, na warunkach wskazanych w uchwale,

 5. nabycie akcji własnych Spółki zostanie pokryte z „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia” utworzonego na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 października 2018 r.,

 6. nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia 31 grudnia 2019 r. Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych Spółki oraz uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych,

 7. akcje własne Spółki nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na rynku regulowanym.

Treść podjętych uchwał przez NWZ Emitenta 24 października 2018 r. została opublikowana raportem bieżącym nr 27/2018.

W dniu 3 grudnia 2018 r. Emitent zawarł z Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego („Dom Maklerski”) umowę o świadczenie usług maklerskich. Na podstawie umowy za pośrednictwem Domu Maklerskiego nabywane będą akcje własne Spółki zgodnie z zasadami określonymi przez NWZ.


Podsumowanie skupu

Łącznie, w okresie 2 grudnia 2020 r. – 31 grudnia 2021 r. nabyto w ramach skupu 52 637 akcji własnych Spółki o łącznej wartości 764 219,65 zł. Średni kurs nabycia akcji ważony obrotami we wskazanym wyżej okresie wyniósł 14,52 zł za 1 akcję.

W następstwie uchwał ZWZ z dnia 4 czerwca 2020 r., Spółka została upoważniona do nabywania akcji własnych znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym według poniższych zasad:

Podstawa skupu akcji

ZWZ Emitenta w dniu 4 czerwca 2020 r. podjęło uchwały, w których wyraziło zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym w celu ich umorzenia i upoważniło Zarząd Spółki do nabywania tych akcji na warunkach i w trybie ustalonym w uchwale.

Podstawowe parametry skupu akcji przyjęte na podstawie Uchwał ZWZ Emitenta w dniu 4 czerwca 2020 r.:

 1. do nabycia akcji własnych znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym Korporacja KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach upoważniony będzie Zarząd Spółki,

 2. łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych Spółki nie może przekraczać 5% kapitału zakładowego Spółki w wysokości uwzględniającej dokonanie jego obniżenia zgodnie z wnioskiem przedstawionym w uchwale 03/04/2020 posiedzenia Zarządu z dnia 30 kwietnia 2020 roku, czyli maksymalna liczba akcji własnych Spółki do nabycia wynosi 356.462 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa), to jest 5% akcji własnych Spółki,

 3. cena nabycia akcji własnych Spółki będzie nie niższa niż wartość nominalna akcji w dniu podjęcia niniejszej uchwały (1 złoty) i nie wyższa niż 30 złotych za jedną akcję, przy czym maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na nabycie wszystkich akcji nie może przekroczyć 10.693.860,00 (słownie: dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt 00/100) złotych,

 4. Zarząd jest upoważniony do realizacji nabycia akcji własnych Spółki od dnia podjęcia uchwały do dnia 31 grudnia 2021 r.,

 5. Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych Spółki przed upływem terminu wskazanego w punkcie d) powyżej,

 6. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym na warunkach wyżej wskazanych,

 7. nabycie akcji własnych Spółki zostanie pokryte z „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia” utworzonego na podstawie stosownej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

 8. nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia 31 grudnia 2021 r. Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych Spółki oraz uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych,

 9. akcje własne Spółki nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na rynku regulowanym.

 


Podstawa skupu akcji

ZWZ Emitenta w dniu 22 czerwca 2022 r. podjęło uchwały, w których wyraziło zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym w celu ich umorzenia i upoważniło Zarząd Spółki do nabywania tych akcji na warunkach i w trybie ustalonym w uchwałach.

Podstawowe parametry skupu akcji przyjęte na podstawie uchwał nr 25 i 26 ZWZ Emitenta w dniu 22 czerwca 2022 r.:

 1. do nabycia akcji własnych znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach upoważniony będzie Zarząd Spółki,

 2. łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych Spółki nie może przekraczać 5% kapitału zakładowego Spółki w wysokości uwzględniającej dokonanie jego obniżenia, zgodnie z wnioskiem przedstawionym w uchwale 06/05/2022 posiedzenia Zarządu z dnia 24 maja 2022 r., czyli maksymalna liczba akcji własnych Spółki do nabycia wynosi 353.831, to jest 5% akcji własnych Spółki,

 3. cena nabycia akcji własnych Spółki będzie nie niższa niż wartość nominalna akcji w dniu podjęcia niniejszych uchwał (1 złoty) i nie wyższa niż 30 złotych za jedną akcję, przy czym maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na nabycie wszystkich akcji nie może przekroczyć 10.614.930,00 (słownie: dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści 00/100) złotych,

 4. Zarząd jest upoważniony do realizacji nabycia akcji własnych Spółki od dnia podjęcia uchwały do dnia 31 grudnia 2023 r.,

 5. Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych Spółki przed upływem terminu wskazanego w punkcie d) powyżej,

 6. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym na warunkach wyżej wskazanych,

 7. nabycie akcji własnych Spółki zostanie pokryte z „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia”, utworzonego na podstawie stosownej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

 8. nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia 31 grudnia 2023 r. Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych Spółki oraz uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych,

 9. akcje własne Spółki nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na rynku regulowanym.