twitter
linkedin


HISTORIA EMISJI AKCJI KGL

Emitent - w formie spółki akcyjnej powstał z przekształcenia spółki cywilnej w spółkę akcyjną w dniu 14 listopada 2001 r., a w dniu 25 lutego 2002 r. został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na dzień rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym kapitał zakładowy Emitenta wynosił 4.056.900 zł i dzielił się na 81.138 akcji Serii A imiennych, uprzywilejowanych, o wartości nominalnej 50 zł każda akcja.

Wspólnicy Spółki cywilnej „KORPROACJA „KGL” S.C. w dniu 14 listopada 2011 r. podjęli jednogłośnie uchwałę o przekształceniu tej spółki w spółkę akcyjną pod firmą Korporacja KGL S.A.

Uchwały emisyjne:


W dniu 20 września 2002 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Emitenta o kwotę 1.352.300 zł w drodze emisji 27.046 nowych akcji Serii B imiennych, uprzywilejowanych, o wartości nominalnej 50 zł każda akcja. Kapitał zakładowy Emitenta został więc podwyższony do kwoty 5.409.200 zł. I dzielił się na 108 184 akcje po 50 zł każda.

Uchwały emisyjne:


W dniu 8 maja 2015 r. Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę, na podstawie której dokonano podziału (splitu) akcji w kapitale zakładowym Emitenta przez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji z 50 zł na 1 zł oraz zwiększenie liczby akcji Emitenta tworzących kapitał zakładowy Spółki ze 108.184 akcji o wartości nominalnej 50 zł każda do 5.409.200 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Podział (split) akcji Emitenta nastąpił przez zamianę wszystkich akcji Emitenta w stosunku 1:50. Na podstawie tej uchwały jednocześnie dokonano zniesienia uprzywilejowania części akcji imiennych serii A w łącznej liczbie 1.050.036 i określenia ich jako akcji zwykłych nieuprzywilejowanych (akcje serii A1) oraz zniesienia uprzywilejowania części akcji imiennych serii B w liczbie 350.012 i określeniu ich jako akcji zwykłych nieuprzywilejowanych (akcje serii B1).

Uchwały emisyjne:


Podstawowe informacje o ofercie

W ramach Publicznej Oferty oferowanych było 1.750.000 akcji zwykłych na okaziciela KGL S.A Serii C (Akcji Oferowanych). Podmiotem oferującym akcje był Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rozpoczęcie i zakończenie oferty Od 18 listopada 2015 r. do 25 listopada 2015 r.
Data przydziału Akcji serii C: 26 listopada 2015 r.
Liczba Akcji serii c objętych subskrypcją 1.750.00 Akcji nowej emisji serii C Spółki.
Oferta nie była związana ze sprzedażą akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
Stopa redukcji w poszczególnych transzach Stopa redukcji wystąpiła w Transzy Małych Inwestorów i wyniosła 3,52%.
Liczba Akcji serii C, na które złożono zapisy

Inwestorzy złożyli zapisy łącznie na 1.759.111 Akcji serii C

  • Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy na 259.111 Akcji serii C.
  • Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na 1.500.000 Akcji serii C.
Liczba Akcji serii C, które zostały przydzielone

Inwestorom przydzielono łącznie 1.750.000 Akcji serii C

  • Inwestorom Indywidualnym przydzielono 250.000 Akcji serii C.
  • Inwestorom Instytucjonalnym przydzielono 1.500.000 Akcji serii C
Cena emisyjna 19,00 zł za jedną Akcję
Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje serii C:

Łącznie 132 osoby, w tym:

  • 21 w Transzy Dużych Inwestorów oraz
  • 111 w Transzy Małych Inwestorów.
Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: W ramach Oferty Akcje serii C przydzielono łącznie 132 osobom, w tym: 21 w Transzy Dużych Inwestorów oraz 111 w Transzy Małych Inwestorów.
Wartość oferty (brutto): 33.250.000,00 zł.
Koszty emisji Łączne koszty emisji Akcji serii C wyniosły 1.428.506,21 zł
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wyniósł ok. 0,82 zł na 1 akcję.

 

Spółka wystąpiła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o dopuszczenie i wprowadzenie na rynku równoległym GPW łącznie nie więcej niż 3.150.048 akcji Emitenta w tym:

  • 1.050.036 Akcji Serii A1,
  • 350.012 Akcji Serii B1,
  • do 1.750.000 Akcji Serii C.
Do pobrania:

Uchwały emisyjne: