twitter
linkedin


DYWIDENDA

2020 2019 2018 2017 2016
Kwota dywidendy (zł)  2 495 240,65  2 434 128,00 1 002 288,00 1 503 432,00 1 360 248,00
Liczba akcji (szt.)  7 129 259  7 159 200 7 159 200 7 159 200 7 159 200
DPS (zł)  0,35  0,34 0,14 0,21 0,19
Dzień dywidendy 25 czerwca 2021 25 czerwca 2020 23 lipca 2019 16 lipca 2018 12 lipca 2017
Data wypłaty 16 lipca 2021 16 lipca 2020 06 sierpnia 2019 27 lipca 2018 26 lipca 2017

W latach 2014-2015 Emitent nie wypłacał dywidendy.

POLITYKA DYWIDENDY

W celu określenia zasad przeznaczania dywidendy do podziału w przyszłości w dniu 22 czerwca 2015 r. uchwałą nr 09/06/2015, Zarząd przyjął zasady polityki dywidendy.

Uchwała stanowi, że w terminie najbliższych trzech lat obrotowych Zarząd Emitenta zamierza wnioskować o niewypłacanie dywidendy i o przeznaczenie środków finansowych na finansowanie bieżących i przyszłych inwestycji oraz zabezpieczenie płynności w celu realizowania rozwoju działalności i zwiększania wartości Grupy Kapitałowej. W kolejnych latach obrotowych, zgodnie z powołaną uchwałą, Zarząd Emitenta zamierza wnioskować o przeznaczenie na dywidendę części zysku netto Emitenta po uwzględnieniu bieżących potrzeb inwestycyjnych i płynnościowych Grupy Kapitałowej Emitenta służących realizacji rozwoju działalności i zwiększeniu wartości Grupy Kapitałowej Emitenta, przy czym w przypadku dużej skali wymienionych wyżej potrzeb, Zarząd Emitenta może wnioskować o niewypłacanie dywidendy w danym roku obrotowym.

W przypadku wystąpienia okoliczności umożliwiających podział części zysku między akcjonariuszy w terminie najbliższych trzech lat obrotowych, Zarząd nie wyklucza zmiany powyższej uchwały.

 • Dywidenda za 2021

W dniu 22 czerwca 2022 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KGL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 KSH oraz art. 348 § 4 KSH, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Emitenta z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wypracowanego za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., podjęło następujące decyzje:

 1. o niewypłacaniu dywidendy za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 2. o przeznaczeniu całego zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w wysokości 5 246 130,00 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Zgodnie z polityką dywidendy przyjętą przez Zarząd spółki KGL S.A w dniu 22 czerwca 2015 r. Zarząd zwrócił się do WZA o niewypłacanie dywidendy z zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz przeznaczenie całego osiągniętego zysku netto Spółki na kapitał zapasowy.
W ocenie Zarządu, skala bieżących potrzeb inwestycyjnych i płynnościowych Spółki, służących realizacji rozwoju i zwiększaniu wartości Spółki, uzasadniała niewypłacanie dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.
Decyzja Zarządu jest konsekwencją oceny bieżącej sytuacji na rynku, a także analizy osiągniętych przez Spółkę wyników finansowych w 2021 r. oraz uwzględnienia potrzeb Spółki w zakresie finansowania zamiarów inwestycyjnych i utrzymania płynności bieżącej. W ocenie Zarządu, zaistniałe okoliczności uzasadniały wnioskowanie o niewypłacanie dywidendy z zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Powyższa decyzja stanowi realizację pkt. 2) polityki dywidendy przyjętej uchwałą Zarządu nr 09/06/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r., zgodnie z którym Zarząd może wnioskować o niewypłacanie dywidendy w razie zaistnienia ku temu okoliczności, po uwzględnieniu skali bieżących potrzeb inwestycyjnych i płynnościowych Spółki, służących realizacji rozwoju i zwiększaniu wartości Spółki.
Jednocześnie Zarząd podtrzymuje, że długoterminowym celem Spółki, jest bycie spółką wzrostową w odniesieniu do dywidendy i zamierza dążyć do realizacji tego celu w nadchodzących latach.
Z uwagi jednak na analizę bieżących potrzeb Spółki, Zarząd uznaje, że nie wystąpiły okoliczności umożliwiające wypłatę dywidendy za rok 2021.

 

W dniu 8 czerwca 2021 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KGL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 KSH oraz art. 348 § 4 KSH, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Emitenta z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą zawartą w uchwale Rady Nadzorczej numer 04/05/2021 z dnia 10 maja 2021 r., postanowiło przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w wysokości 11.182.468,45 (słownie: jedenaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych, czterdzieści pięć groszy) na następujące cele:

a) 2.495.240,65 (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych sześćdziesiąt pięć groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;

b) 8.687.227,80 (słownie: osiem milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych osiemdziesiąt groszy) na kapitał zapasowy Spółki. 

 • Kwota dywidendy: 2.495.240,65 zł
 • Dywidenda przysługuje z 7.129.259 sztuk Akcji Emitenta.
 • Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcje Emitenta wynosi 0,35 zł.
 • Dzień dywidendy: 25 czerwca 2021 r.
 • Termin wypłaty dywidendy: 16 lipca 2021 r.

W dniu 30 kwietnia 2020 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie polityki dywidendy. Zarząd zawnioskował do WZ Spółki o podział części zysku Spółki za 2019 r. w wysokości 0,34 zł na akcję, co stanowi łączną kwotę 2.434.128 zł. Rekomendacja Zarządu została skierowana do Rady Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania, a ostateczną decyzję dotyczącą przeznaczenia zysku za 2019 r. oraz części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy podjeło ZWZ Spółki z dnia 4 czerwca 2020 r.

ZWZ Emitenta w dnia 4 czerwca 2020 r., działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 KSH oraz art. 348 § 4 KSH, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Emitenta z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą zawartą w uchwale Rady Nadzorczej numer 06/04/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r., postanowiło przeznaczyć część zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., w wysokości 2.434.128,00 zł (z łącznej kwoty zysku w wysokości 12.704.753,37 zł) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

 • Kwota dywidendy: 2.434.128,00 zł
 • Dywidenda przysługuje z 7.159.200 sztuk Akcji Emitenta.
 • Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcje Emitenta wynosi 0,34 zł.
 • Dzień dywidendy: 25 czerwca 2020 r.
 • Termin wypłaty dywidendy: 16 lipca 2020 r.

W związku z Uchwalą nr 5 ZWZ Emitent z dnia 10 czerwca 2019 r.

ZWZ Emitenta w dnia 10 czerwca 2019 r., działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 KSH oraz art. 348 § 4 KSH, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Emitenta z dnia 07 maja 2019 r. w sprawie propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą zawartą w uchwale Rady Nadzorczej numer 04/05/2019 z dnia 08 maja 2019 r., postanowiło przeznaczyć część zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., w wysokości 1.002.288,00 zł (z łącznej kwoty zysku w wysokości 3.325 946,11 zł) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

 • Kwota dywidendy: 1.002.288,00 zł
 • Dywidenda przysługuje z 7.159.200 sztuk Akcji Emitenta.
 • Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcje Emitenta wynosi 0,14 zł.
 • Dzień dywidendy: 23 lipca 2019 r.
 • Termin wypłaty dywidendy: 06 sierpnia 2019.

W dniu 9 kwietnia 2018 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie polityki dywidendy. Zarząd Emitenta postanowił odejść od przyjętej uchwałą Zarządu nr 09/06/2015 z 22 czerwca 2015 r. polityki dywidendy w odniesieniu do roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. i postanowił wnioskować do Walnego Zgromadzenia Spółki o podział części zysku Spółki za 2017 r. w wysokości 0,21 zł na akcję co stanowi łączną kwotę 1.503.432 zł.

W uzasadnieniu, decyzja Zarządu o wypłacie dywidendy była konsekwencją osiągnięcia przez Grupę KGL bardzo dobrych wyników finansowych w 2017 r. i poprzedzona była analizą potrzeb w zakresie finansowania zamiarów inwestycyjnych i utrzymania płynności bieżącej. Wielokrotnie Zarząd komunikował, że długoterminowym celem Grupy KGL jest bycie spółką dywidendowo wzrostową i z uwagi na wyniki finansowe jakie Grupa osiągnęła w 2017 r. wystąpiły okoliczności aby dywidendę wypłacić pomimo obowiązującej polityki dywidendy.

W dniu 5 czerwca 2018 r. Uchwalą nr 5 ZWZ Emitenta, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 KSH oraz art. 348 § 4 KSH, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Emitenta w sprawie propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą zawartą w uchwale Rady Nadzorczej numer 04/05/2018 z dnia 7 maja 2018 r., postanowiło przeznaczyć część zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., w wysokości 1.503.432,00 zł (z łącznej kwoty zysku w wysokości 4.382.514,15 zł) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

 • Kwota dywidendy: 1.503.432, 00
 • Dywidenda przysługuje z 7.159.200 sztuk Akcji Emitenta.
 • Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcje Emitenta wynosi 0,21 zł na akcję.
 • Dzień dywidendy: 16 lipca 2018 r.
 • Termin wypłaty dywidendy 27 lipca 2018 r.

W dniu 31 marca 2017 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie polityki dywidendy.

Zarząd Emitent postanowił odejść od przyjętej uchwałą Zarządu nr 09/06/2015 z 22 czerwca 2015 r. polityki dywidendy w odniesieniu do roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. i zawnioskował do Walnego Zgromadzenia Spółki o podział części zysku Spółki za 2016 roku w wysokości 0,19 zł na akcję co stanowi łączną kwotę 1.360.248 zł.

Decyzja Zarządu została podjęta po uwzględnieniu bieżących potrzeb inwestycyjnych i płynnościowych Grupy Kapitałowej Emitenta służących realizacji rozwoju działalności i zwiększeniu wartości Grupy Kapitałowej Emitenta. W opinii Zarządu potrzeby finansowe Grupy KGL są zabezpieczone (w tym zarówno w obszarze utrzymania płynności bieżącej jak i pokrycia potrzeb finansowania inwestycji). Zdaniem Zarządu Grupy, znaczący wzrost wyników finansowych, stabilność finansowa Grupy w zakresie płynności stanowią okoliczności umożliwiające podział części zysku pomiędzy akcjonariuszy.

Wcześniej (tj. z godnie z uchwałą Zarządu nr 09/06/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.) Zarząd nie przewidywał wypłaty dywidendy za lata 2015-2017 i zakładał że środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie bieżących i przyszłych inwestycji oraz zabezpieczenie płynności w celu realizowania rozwoju działalności i zwiększania wartości Grupy Kapitałowej. Niemniej w przypadku wystąpienia okoliczności umożliwiających podział części zysku między akcjonariuszy Zarząd nie wykluczał zmiany powyższej uchwały.

Uchwalą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 7 czerwca 2017 roku ZWZ Emitenta, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 KSH oraz art. 348 § 4 KSH, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Emitenta z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą zawartą w uchwale Rady Nadzorczej numer 04/05/2017 z dnia 08 maja 2017 roku, Emitent postanowił przeznaczyć część zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, w wysokości 1.360.248,00 zł (z łącznej kwoty zysku w wysokości 4.400.869,25 zł) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

 • Kwota dywidendy: 1.360.248, 00 PLN
 • Dywidenda przysługuje z 7.159.200 sztuk Akcji Emitenta.
 • Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcje Emitenta wynosi 0,19 zł na akcję.
 • Dzień dywidendy: 12 lipca 2017 r.
 • Termin wypłaty dywidendy 26 lipca 2017 r.