twitter
linkedin


AKCJONARIUSZE

Spółka sporządziła listę znaczących akcjonariuszy posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na podstawie ostatnich, oficjalnych zawiadomień otrzymanych od Akcjonariuszy o osiągnięciu tych progów lub (jeśli bardziej aktualne) na podstawie liczby głosów zarejestrowanych przez Akcjonariuszy na ostatnim Walnym Zgromadzeniu.

Z oficjalnych zawiadomień doręczonych Spółce przez Akcjonariuszy zgodnie z przepisami prawa polskiego, jak wskazano powyżej, wynika, że udziały Akcjonariuszy posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, 5% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu przedstawiają się następująco: 

Liczba akcji  Udział w kapitale   Liczba głosów Udział w WZ 
Krzysztof Gromkowski***
(Prezes Zarządu Emitenta)
1 389 800 19,64% 2 392 088 21,58%
Ireneusz Strzelczak
(Wiceprezes Zarządu Emitenta)
1 364 800 19,29% 2 367 088 21,35%
Zbigniew Okulus
(Wiceprezes Zarządu Emitenta)
1 357 300 19,18% 2 359 588 21,28%
Lech Skibiński**
1 282 300 18,12% 2 284 588 20,61%
Cres Fundacja Rodzinna* 771 172 10,90% 771 172 6,96%
Free float 911 250 12,88% 911 250 8,22%
RAZEM 7 076 622
100% 11 085 774
100%

* Stan posiadania Cres Fundacja Rodzinna wg. zawiadomienia o przekroczeniu progu z dnia 02.06.2023 r. (raport ESPI 10/2023)

** Stan posiadania P. Lecha Skibińskiego wg. zawiadomienia o zbyciu akcji z dnia 28.06.2023 r. (raport ESPI 17/2023)

*** Stan posiadania P. Krzysztofa Gromkowskiego wg. zawiadomienia o nabyciu akcji z dn. 29.06.2023 r. (raport ESPI 17/2023)

Skup akcji własnych

W okresie od 4 czerwca 2020 r. do dnia 30 grudnia 2021 r., w oparciu o uchwałę nr. 24 oraz uchwałę nr. 25 z dnia 4 czerwca 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i w celu ich wykonania, Emitent przeprowadził skup 52 637 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za kwotę w łącznej wysokości 764.219,65 zł (średnia jednostkowa cena 14,52 złotych za 1 akcję).

Akcje własne Spółki były nabywane (na podstawie umowy za pośrednictwem Domu Maklerskiego) zgodnie z zasadami określonymi w Uchwałach nr. 24 i 25, które podjęte zostały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja KGL S.A. w dniu 4 czerwca 2020 r. i opublikowane raportem bieżącym w ESPI nr 18/2020.

W dniu 5 lipca 2022 r. powyższe umorzenie zostało zarejestrowane w KRS.

 

Zrealizowane skupy akcji własnych

W okresie od 5 grudnia 2018 r. do dnia 30 grudnia 2019 r., w oparciu o uchwały NWZ Emitenta z dnia 24 października 2018 r., Emitent przeprowadził skup 29.941 akcji własnych Spółki o łącznej wartości 380.568,30 zł. Średni kurs nabycia akcji ważony obrotami we wskazanym wyżej okresie wyniósł – 12,71 zł za 1 akcję. W dniu 4 czerwca 2020 r. ZWZ Spółki podjęło Uchwałę nr. 18 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. Zgodnie z uchwałą, umorzenie 29.941 sztuk akcji własnych nastąpiło z dniem 28.07.2020 r., z chwilą wpisu do KRS obniżenia kapitału zakładowego Spółki.