twitter
linkedin


WŁADZE

Imię i nazwisko Funkcja Początek pełnienia funkcji w Zarządzie Początek obecnej kadencji Koniec obecnej kadencji
Krzysztof Gromkowski Prezes Zarządu 14 listopada 2001 r. 8 czerwca 2021 r. 8 czerwca 2026 r.
Ireneusz Strzelczak Wiceprezes Zarządu 14 listopada 2001 r. 8 czerwca 2021 r. 8 czerwca 2026 r.
Piotr Mierzejewski Wiceprezes Zarządu 6 października 2023 r. 6 października 2023 r. 6 października 2028 r.
Andrzej Kifonidis Wiceprezes Zarządu 6 października 2023 r. 6 października 2023 r. 6 października 2028 r.

Kompetencje w Spółce (podział zadań):

 • koordynacja pracy całego Zarządu,
 • przewodniczenie posiedzeniom,
 • wyznaczanie głównych założeń polityki inwestycyjnej,
 • nadzór nad procesem budowlanym realizowanych nowych inwestycji oraz rozbudowy infrastruktury budowlanej,
 • monitorowanie postępu prac realizowanych inwestycji,
 • nadzór nad kwestiami zagospodarowania gruntu oraz zagadnieniami planistycznymi,
 • negocjacje i stałe relacje z generalnymi wykonawcami i podwykonawcami,
 • funkcje doradcze w zakresie ochrony środowiska oraz w zakresie doradztwa technicznego związanego z optymalizacją zasilania energetycznego.

Wiedza i doświadczenie zawodowe:

Krzysztof Gromkowski posiada wykształcenie średnie, w 1981 r. ukończył Technikum Geologiczne w Warszawie, uzyskał tytuł technika geologa. Posiada szerokie i wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa w prowadzeniu działalności gospodarczej i zarządzania, nabyte w ramach prowadzonej od 1992 r. własnej działalności gospodarczej. Posiada także ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu bieżącym oraz strategicznym spółkami handlowymi.

Doświadczenie zawodowe:

 • w latach 1992 – 2001 – wspólnik w spółce cywilnej Korporacja KGL S.C. Lech Skibiński, Zbigniew Okulus, Krzysztof Gromkowski
 • od listopada 2001 r. do maja 2003 r.- wiceprezes Zarządu Emitenta
 • od maja 2003 r. – prezes zarządu Emitenta
 • od czerwca 2002 r. do czerwca 2019 r. - dyrektor litewskiej spółki UAB Korporacja KGL
  (zakończenie pełnienia funkcji w wyniku zakończenia działalności tej spółki)
 • od sierpnia 2006 r. do grudnia 2019 r. – prezes zarządu w spółce Marcato Sp. z o.o.
  (zakończenie pełnienia funkcji w wyniku połączenia tej spółki z Emitentem)
 • od grudnia 2003 r. do grudnia 2019 r. – prezes zarządu w spółce C.E.P. Polska Sp. z o.o.
  (zakończenie pełnienia funkcji w wyniku połączenia tej spółki z Emitentem)
 • od grudnia 2016 r. do grudnia 2019 r.– wiceprezes zarządu w spółce Moulds Sp. z o.o.
  (zakończenie pełnienia funkcji w wyniku połączenia tej spółki z Emitentem)
 • od grudnia 2019 r. do grudnia 2020 r. - prezes zarządu w spółce FFK Moulds Sp. z o.o.
  (zakończenie pełnienia funkcji w wyniku połączenia tej spółki z Emitentem)

Sprawowane funkcje zarządcze i nadzorcze:

Obecnie, Krzysztof Gromkowski pełni następujące funkcje w organach zarządzających spółek kapitałowych:

 • KGL S.A. – prezes zarządu

Oficjalne oskarżenia publiczne i sankcje ze strony organów ustawowych oraz regulacyjnych w okresie ostatnich 5 lat:

 • Krzysztof Gromkowski nie był wspólnikiem innych spółek kapitałowych i osobowych.
 • Nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Krzysztof Gromkowski pełnił funkcje w organach zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych, a także, w których był osobą zarządzającą wyższego szczebla.
 • Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Krzysztofa Gromkowskiego ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
 • Krzysztof Gromkowski nie otrzymał w wyżej wskazanym okresie sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu, uczestniczenia w organach nadzorczych lub prowadzeniu spraw jakiejkolwiek spółki.
 • Krzysztof Gromkowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
 • Krzysztof Gromkowski nie został pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.
 • W stosunku do Krzysztofa Gromkowskiego nie zostały wydane żadne wyroki związane z przestępstwami oszustwa.
 • Krzysztof Gromkowski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII KK oraz art. 587 i art. 590 – 591 KSH.

Kompetencje w Spółce (podział zadań):

 • implementacja systemu informatycznego firmy,
 • określanie strategii działu IT,
 • bezpośredni nadzór i zarządzanie procesami związanymi z wdrażaniem nowych systemów informatycznych w celu ułatwienia działań operacyjnych i usprawniania zarządzania firmą,
 • odpowiedzialność za procesy zapewniające bezpieczeństwo informatyczne i dane firmy,
 • odpowiedzialność za wybór dostawców sprzętu i dobór kooperantów zewnętrznych.

Wiedza i doświadczenie zawodowe:

Ireneusz Strzelczak posiada wykształcenie wyższe - w 1984 r. ukończył Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki, specjalizacja – matematyka teoretyczna.

Ireneusz Strzelczak posiada doświadczenie w zakresie doradztwa w prowadzeniu działalności gospodarczej i zarządzania, nabyte w ramach prowadzonej od 2007 r. własnej działalności gospodarczej, obecnie pod nazwą: „Ireneusz Strzelczak” oraz przez uczestnictwo w niżej wymienionych spółkach kapitałowych.

Ireneusz Strzelczak posiada doświadczenie w zarządzaniu bieżącym oraz strategicznym spółkami handlowymi.

Doświadczenie zawodowe:

 • od listopada 2001 r. – wiceprezes zarządu Emitenta
 • od sierpnia 2006 r. do października 2008 r. – wiceprezes zarządu w Marcato Sp. z o.o.
 • od listopada 2008 r. do czerwca 2016 r. – członek rady nadzorczej w spółce Marcato Sp. z o.o.
 • od grudnia 2003 r. do grudnia 2019 r. – wiceprezes zarządu w C.E.P. Polska Sp z o.o.
  (zakończenie pełnienia funkcji w wyniku połączenia tej spółki z Emitentem)
 • od lipca 2016 r. do grudnia 2019 r. – wiceprezes zarządu w Marcato Sp. z o.o.
  (zakończenie pełnienia funkcji w wyniku połączenia tej spółki z Emitentem)

W okresie ostatnich 5 lat Ireneusz Strzelczak nie był i nie jest obecnie członkiem organów zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych innych spółek kapitałowych i osobowych niż wskazane powyżej.

Sprawowane funkcje zarządcze i nadzorcze:

Obecnie, Ireneusz Strzelczak pełni następujące funkcje w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych spółek kapitałowych:

 • KGL S.A. – wiceprezes zarządu

Oficjalne oskarżenia publiczne i sankcje ze strony organów ustawowych oraz regulacyjnych w okresie ostatnich 5 lat:

 • Ireneusz Strzelczak nie był wspólnikiem innych spółek kapitałowych i osobowych.
 • Nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Ireneusz Strzelczak pełnił funkcje w organach zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych, a także, w których był osobą zarządzającą wyższego szczebla.
 • Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Ireneusza Strzelczaka ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
 • Ireneusz Strzelczak nie otrzymał w wyżej wskazanym okresie sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu, uczestniczenia w organach nadzorczych lub prowadzeniu spraw jakiejkolwiek spółki.
 • Ireneusz Strzelczak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
 • Ireneusz Strzelczak nie został także pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.
 • W stosunku do Ireneusza Strzelczaka nie zostały wydane żadne wyroki związane z przestępstwami oszustwa.
 • Ireneusz Strzelczak nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII KK oraz art. 587 i art. 590 – 591 KSH.
Kompetencje w Spółce (podział zadań):
 • zarządzanie działami finansowym,
 • kreowanie polityki finansowej i podatkowej,
 • współpraca z instytucjami finansowymi, ubezpieczeniowymi, audytorami,
 • utrzymywanie relacji z inwestorami,
 • organizacja pracy biura Zarządu,
 • udział w budowaniu strategii Spółki,
 • nadzór nad realizacją budżetu.

Wiedza i doświadczenie zawodowe:

Piotr Mierzejewski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem dwóch warszawskich uczelni – Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej oraz Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych, na których poszerzał wiedzę z zakresu finansów międzynarodowych oraz zarządzania finansami. Na początku 2023 r. ukończył kierunek Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, poszerzając wiedzę w obszarze zarządzania, jak również odbył szereg szkoleń związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem:

 • kurs w MDDP Sp. z o.o. – program „Akademia Dyrektora Finansowego”;
 • szkolenia z zakresu efektywnego zabezpieczenia ryzyka walutowego w przedsiębiorstwie;
 • szkolenia z zakresu oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw oraz zabezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego;
 • szkolenia z zakresu windykacji należności;
 • szkolenie PEP Personal Efficiency Program.

Piotr Mierzejewski posiada kompleksową wiedzę z zakresu zarządzania finansami, rozwoju biznesu i budowania wartości dla akcjonariuszy.

Doświadczenie zawodowe:

Piotr Mierzejewski ze spółką KGL S.A. związany jest od 1999 r. - przeszedł przez wszystkie szczeble kariery w obszarze finansowym (w tym księgowy, HR, Controlingowy). Od 2015 r. Dyrektor Finansowy (CFO) Spółki. W 2015 r., wspólnie z Zarządem KGL, wprowadził Spółkę na GPW w Warszawie, a w 2023 r. z sukcesem przeprowadził transakcję sale and leaseback.

W okresie ostatnich 5 lat, Piotr Mierzejewski nie był i nie jest obecnie członkiem organów zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych innych spółek kapitałowych i osobowych niż wskazane powyżej.

Sprawowane funkcje zarządcze i nadzorcze:

Obecnie, Piotr Mierzejewski pełni następujące funkcje w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych spółek kapitałowych:

 • KGL S.A. – wiceprezes zarządu

Oficjalne oskarżenia publiczne i sankcje ze strony organów ustawowych oraz regulacyjnych w okresie ostatnich 5 lat:

 • Piotr Mierzejewski nie był wspólnikiem innych spółek kapitałowych i osobowych.
 • Nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Piotr Mierzejewski pełnił funkcje w organach zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych, a także, w których był osobą zarządzającą wyższego szczebla.
 • Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Piotra Mierzejewskiego ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
 • Piotr Mierzejewski nie otrzymał w wyżej wskazanym okresie sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu, uczestniczenia w organach nadzorczych lub prowadzeniu spraw jakiejkolwiek spółki.
 • Piotr Mierzejewski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
 • Piotr Mierzejewski nie został także pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.
 • W stosunku do Piotra Mierzejewskiego nie zostały wydane żadne wyroki związane z przestępstwami oszustwa.
 • Piotr Mierzejewski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII KK oraz art. 587 i art. 590 – 591 KSH.
Kompetencje w Spółce (podział zadań):
 • Planowanie Produkcji,
 • Wdrożenia,
 • Rozwój technologii tworzyw sztucznych,
 • R&D,
 • Produkcja opakowań,
 • Utrzymanie ruchu,
 • Zarządzanie Jakością,
 • Produkcja Narzędzi,
 • Sprzedaż Narzędzi.

Wiedza i doświadczenie zawodowe:

Andrzej Kifonidis posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze produkcji opakowań, w tym doświadczenie Dyrektora Zarządzającego w jednej z największych polskich spółek, produkujących opakowania oparte na bazie barierowych laminatów wielowarstwowych oraz ich zadruku.

Zdobył przekrojowe doświadczenie zawodowe wynikające z piastowania stanowisk związanych z technologią produkcji opakowań, jak i zarządzaniem pełnym procesem wytwarzania produktu. Jest twórcą dedykowanych software’ów klasy ERP, wykorzystywanych do prowadzenia kompletnego procesu operacyjnego w firmach produkcyjnych. Konsultant w zakresie zarządzania procesami oraz inwestycjami w spółkach MŚP.

Ponadto, Andrzej Kifonidis:

 • jest absolwentem Wydziału Teologicznego na kierunku Środki Społecznego Przekazu, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • jest absolwentem studiów inżynierskich i magisterskich w Menadżerskiej Akademii Nauk Stosowanych Warszawie,
 • jest praktykiem Lean Management - ekspertem Lean na poziomie Black i Green Belt.

Doświadczenie zawodowe:

 • Andrzej Kifonidis od 2019 r. jest Dyrektorem Operacyjnym spółki KGL S.A., odpowiedzialnym za obszary produkcji, utrzymania ruchu, rozwoju, planowania i kontroli jakości.
 • od stycznia 2015 r. do maja 2019 r. - 2006 r. do października 2008 r. – Dyrektor Generalny w Drukpol.Flexo
 • od marca 2011 r. do grudnia 2014 r. - Dyrektor ds. Produkcji w Drukpol.Flexo
 • od maja 2007 r. do lutego 2011 r. - Kierownik Produkcji Wstępnej w Drukpol.Flexo
 • od września 2002 r. do stycznia 2007 r. - Kierownik ds. Planowania Produkcji i Zakupów 

W okresie ostatnich 5 lat, Andrzej Kifonidis nie był i nie jest obecnie członkiem organów zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych innych spółek kapitałowych i osobowych niż wskazane powyżej.

Sprawowane funkcje zarządcze i nadzorcze:

Obecnie, Andrzej Kifonidis pełni następujące funkcje w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych spółek kapitałowych:

 • KGL S.A. – wiceprezes zarządu

Oficjalne oskarżenia publiczne i sankcje ze strony organów ustawowych oraz regulacyjnych w okresie ostatnich 5 lat:

 • Andrzej Kifonidis nie był wspólnikiem innych spółek kapitałowych i osobowych.
 • Nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Andrzej Kifonidis pełnił funkcje w organach zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych, a także, w których był osobą zarządzającą wyższego szczebla.
 • Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Andrzeja Kifonidisa ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
 • Andrzej Kifonidis nie otrzymał w wyżej wskazanym okresie sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu, uczestniczenia w organach nadzorczych lub prowadzeniu spraw jakiejkolwiek spółki.
 • Andrzej Kifonidis nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
 • Andrzej Kifonidis nie został także pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.
 • W stosunku do Andrzeja Kifonidisa nie zostały wydane żadne wyroki związane z przestępstwami oszustwa.
 • Andrzej Kifonidis nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII KK oraz art. 587 i art. 590 – 591 KSH.

Zgodnie ze Statutem Spółki, Rada Nadzorcza liczy od 5 do 7 Członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W celu osiągnięcia najwyższych standardów w zakresie wykonywania przez Radę Nadzorczą Spółki swoich obowiązków i wywiązywania się z nich w sposób efektywny, w skład Rady Nadzorczej powoływane są osoby reprezentujące wysokie kwalifikacje i doświadczenie.

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa 5 lat. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani.

Uchwały Rady Nadzorczej wymagają sprawy zastrzeżone dla niej przez Kodeks spółek handlowych oraz postanowienia Statutu.

Kompetencje Rady Nadzorczej

Uchwały Rady Nadzorczej wymagają m.in. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki. Rada Nadzorcza w drodze uchwały opiniuje wnioski Zarządu przedstawione Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwał dotyczące:

 • zmian Statutu;
 • podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego;
 • połączenia lub przekształcenia Spółki;
 • rozwiązania i likwidacji Spółki;
 • emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych;
 • zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki, ustanowienia na nim prawa użytkowania.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia, w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

 

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą następujące osoby:

Imię i nazwisko  Funkcja  Początek pełnienia funkcji jako osoby nadzorującej
Początek obecnej kadencji  Koniec kadencji 
Lech Skibiński
Przewodniczący RN   21 lipca 2023 r. 21 lipca 2023 r.  21 lipca 2028 r.
Tomasz Dziekan
Wiceprzewodniczący RN 8 maja 2015 r. 8 czerwca 2021 r. 8 czerwca 2026 r.
Artur Lebiedziński
Członek RN 9 czerwca 2016 r. 8 czerwca 2021 r. 8 czerwca 2026 r.
Lilianna Gromkowska Członek RN 14 listopada 2001 r. 8 czerwca 2021 r. 8 czerwca 2026 r.
Bożena Okulus Członek RN 14 listopada 2001 r. 8 czerwca 2021 r. 8 czerwca 2026 r.
Bianka Grzyb Członek RN 22 lipca 2020 r. 8 czerwca 2021 r. 8 czerwca 2026 r.
Piotr Nadolski Członek RN 16 czerwca 2023 r. 16 czerwca 2023 r. 16 czerwca 2028 r.

Rada Nadzorcza działa kolegialnie. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje funkcje w miejscu siedziby Emitenta (adres: Mościska, ul. Postępu 20, 05-080 Izabelin).

 

Członkowie niezależni:

 • Tomasz Dziekan – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Artur Lebiedziński – Członek Rady Nadzorczej

W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt 1 lit. b) dokumentu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze, nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności. Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

 

Konflikty interesów:

Zgodnie z oświadczeniami członków organów zarządzających i nadzorczych Emitenta, pomiędzy niektórymi Członkami Zarządu i Członkami Rady Nadzorczej występują następujące powiązania rodzinne i faktyczne:

 • Krzysztof Stanisław Gromkowski – Prezes Zarządu – jest małżonkiem Lilianny Gromkowskiej – Członka Rady Nadzorczej,
 • Lilianna Gromkowska – Członek Rady Nadzorczej jest małżonką Krzysztofa Stanisława Gromkowskiego – Prezesa Zarządu,
 • Zbigniew Okulus – Wiceprezes Zarządu – pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z Bożeną Okulus – Członkiem Rady Nadzorczej,
 • Bożena Okulus – Członek Rady Nadzorczej – pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym ze Zbigniewem Okulusem – Wiceprezesem Zarządu oraz jest matką Bianki Grzyb - Członka Rady Nadzorczej,
 • Bianka Grzyb - Członek Rady Nadzorczej - jest córką Bożeny Okulus, również Członka Rady Nadzorczej.

 

Podsumowanie prac Rady Nadzorczej:

 

Do pobrania:


Dyrektor Finansowy (CFO) – Piotr Mierzejewski


Wiedza i doświadczenie zawodowe

Piotr Mierzejewski posiada wykształcenie wyższe, w 2002 r. ukończył Wyższą Szkołę Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, Wydział Finanse i Bankowość, specjalizacja – finanse międzynarodowe.

W 2004 r. ukończył Wydział Zarządzania i Marketingu w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu, specjalizacja – zarządzanie finansami.

W 2023 r. poszerzył swoją wiedzę podczas dwuletnich studiów Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, podczas których uczestniczył w zajęciach merytorycznych
w najstarszej uczelni biznesowej w Europie - ESCP Business School.

Piotr Mierzejewski jest członkiem organizacji ACCA.

Ponadto, posiada doświadczenie w zakresie doradztwa w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzania oraz pozyskiwania finansowania, nabyte w ramach prowadzonej od kilku lat własnej działalności gospodarczej, obecnie pod nazwą: NUMERATI Piotr Mierzejewski. Piotr Mierzejewski posiada także ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu finansami.

Piotr Mierzejewski odbył także szereg szkoleń związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem:

 • kurs w MDDP Sp. z o.o. – program „Akademia Dyrektora Finansowego”,
 • szkolenia z zakresu efektywnego zabezpieczenia ryzyka walutowego w przedsiębiorstwie,
 • szkolenia z zakresu oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw oraz zabezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego,
 • szkolenia z zakresu windykacji należności,
 • szkolenie PEP the Personal Efficiency Program.

Doświadczenie zawodowe:

 • od października 1999 r. związany z Emitentem, przechodząc wiele szczebli działów finansowych (księgowość, kadry i płace, kontroling, windykacja). Obecnie Dyrektor Finansowy KGL S.A.
 • od lutego 2014 r. – własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa w prowadzeniu działalności gospodarczej.