twitter
linkedin


Polityka Różnorodności


Celem wdrożenia Polityki Różnorodności w spółce KGL jest budowanie świadomości i kultury organizacyjnej otwartej na różnorodności, która prowadzi do zwiększenia efektywności pracy i przeciwdziała dyskryminacji w jakiejkolwiek formie.

Mając na uwadze przyjęcie przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. nowych zasad ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, w odniesieniu do Zasady 2.1, Zarząd spółki KGL S.A. wprowadził Politykę Różnorodności w odniesieniu do władz członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

Wskaźnik równości wynagrodzeń GPGR (Gender Pay Gap Ratio) za rok 2021

Ogólny wskaźnik równości wynagrodzeń dla wszystkich pracowników spółki KGL S.A. za 2021 rok wynosi 16,8%*

*Wskaźnik równości wynagrodzeń pozostał na niemal niezmienionym poziomie w stosunku do prezentowanego w ubiegłorocznym raporcie. Zarząd oraz Kolegium Dyrektorów Zarządzających, ze względu na brak zatrudnienia kobiet, zostało wyłączone z badania. Z badania wyłączono również Radę Nadzorczą, w której zasiadają kobiety, ale zatrudnienie nie ma charakteru umowy o pracę.

W związku ze specyfiką oferowanej pracy oraz normami dźwigania określonymi przez przepisy BHP dla stanowisk produkcyjnych i okołoprodukcyjnych, a także ze zdecydowanie większym dostępem do mężczyzn niż kobiet w oferowanym zatrudnieniu fizycznym, Spółka nie spodziewa się znaczącego obniżenia wskaźnika różnorodności wynagrodzeń w tej grupie pracowniczej w najbliższych latach. Jednocześnie, nadal będą realizowane działania w kierunku zatrudniania i szkolenia kobiet na stanowiska fizyczne, zajmowane obecnie w większości przez mężczyzn, o ile pozwolą na to normy określone przez przepisy.

W obszarze administracyjno– biurowym Spółka będzie kontynuowała wdrażanie polityki wynagrodzeń opartej na wycenie stanowiska i raportach rynkowych, dostosowując płace do wykonywanych zadań i odpowiedzialności, a nie w oparciu o płeć.

 

Polityka Różnorodności Zarządu oraz Rady Nadzorczej Korporacja KGL S.A.