twitter
linkedin


POLITYKA WYNAGRODZEŃ

W dniu 21 lipca 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A., na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.), dokonało zmiany Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki na lata 2020 – 2024 Spółki w ten sposób, że w miejsce dotychczasowej Polityki Wynagrodzeń przyjętej uchwałą nr. 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 czerwca 2020 r. przyjęło Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej KGL S.A. na lata 2023 – 2027.

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej KGL S.A. na lata 2023- 2027