twitter
linkedin


POLITYKA WYNAGRODZEŃ

W dniu 15 grudnia 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGL S.A., na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.), dokonało zmiany Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki na lata 2023 – 2027 w ten sposób, że w miejsce dotychczasowej Polityki Wynagrodzeń, przyjętej uchwałą nr. 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 lipca 2023 r., przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej na lata 2023 – 2027 w załączonym brzmieniu.

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej KGL S.A. na lata 2023- 2027