twitter
linkedin


KOMITET AUDYTU


W Spółce funkcjonuje Komitet Audytu, który jest stałym ciałem doradczym i opiniotwórczym działającym kolegialnie, a jego członkowie wybierani są z Rady Nadzorczej.

Komitet Audytu funkcjonuje zgodnie z zasadami określonymi w:

  • Ustawie z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089; dalej: ustawa) (dalej „Ustawa o biegłych rewidentach”),
  • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE,
  • WE: Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Członkowie Komitetu Audytu powoływani są przez Radę Nadzorczą spośród jej Członków. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech Członków, w tym Przewodniczący, przy czym większość Członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, powinna spełniać warunki niezależności, o których mowa w Ustawie o Biegłych Rewidentach lub w przepisach ją zastępujących. Przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, przy czym warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa.

W tabeli poniżej przedstawiono skład Komitetu Audytu Emitenta oraz informacje istotne w odniesieniu do poszczególnych członków Komitetu Audytu w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

 

Imię i nazwisko członka Komitetu Audytu Artur
Lebiedziński
Tomasz
Dziekan
Lech
Skibiński
Piotr
Nadolski
Data powołania do Rady Nadzorczej 8 czerwca 2021 8 czerwca 2021 21 lipca
2023
16 czerwca 2023
Data powołania do Komitetu Audytu 8 czerwca 2021 8 czerwca 2021 6 października 2023 6 października 2023

Kryterium niezależności w rozumieniu:

  • art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz
  • Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

TAK

NIE

Czy członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych? NIE TAK NIE TAK
Czy członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka? TAK NIE TAK NIE
Czy członek Komitetu Audytu został powołany do Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego przez akcjonariusza sprawującego kontrolę nad Emitentem? TAK TAK TAK TAK
Czy członek Komitetu Audytu został powołany do Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego w wyniku realizacji uprawnień osobistych? NIE NIE NIE NIE

 

Zadania Komitetu Audytu Emitenta:

Zadania Komitetu Audytu określone są w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 130 Ustawy o Biegłych Rewidentach bądź w przepisach, które ją zastąpią, a także mogą wynikać z wniosków i zleceń przekazanych Komitetowi Audytu przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może powierzyć Komitetowi Audytu wspieranie Rady Nadzorczej w zakresie określonych czynności nadzorczych niezależnie od ustawowych obowiązków Komitetu Audytu.

Komitet Audytu Emitenta podejmuje działania w obszarach:

  • Kontroli sprawozdawczości zarządczej i finansowej,
  • Współpracy z biegłymi rewidentami i nadzorem wewnętrznym, a także
  • Kontroli organów wewnętrznych.

Komitet Audytu odbywa posiedzenia w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na pół roku w terminach ustalonych przez Przewodniczącego Komitetu Audytu. W przypadkach szczególnych, w tym w sytuacji gdy nie został wybrany Przewodniczący Komitetu Audytu, posiedzenie Komitetu Audytu zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Dodatkowe posiedzenia Komitetu Audytu mogą być zwoływane w razie potrzeby przez jego Przewodniczącego z inicjatywy Członka Komitetu Audytu lub innego Członka Rady Nadzorczej, a także na wniosek Zarządu, wewnętrznego audytora lub biegłego rewidenta. Prawo wnoszenia spraw na posiedzenia Komitetu Audytu przysługuje Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom Komitetu Audytu, a także Członkom Zarządu.

Komitet Audytu jest zobowiązany składać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swojej działalności w terminie do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego.

Do pobrania: