twitter
linkedin

W roku 2019 r. zanotowaliśmy rekordowe przychody ze sprzedaży

Według szacunkowych ustaleń Zarządu za 2019 r. Grupa KGL wypracowała blisko 392,6 mln zł przychodów z działalności operacyjnej. Wartość ta była rekordowa, o 5% wyższa od wielkości wypracowanej w 2018 r. Wzrost przychodów świadczy o utrzymującej się tendencji wzrostowej dla Grupy KGL. Rozwojowi działalności Grupy KGL sprzyja utrzymująca się koniunktura w przemyśle, w tym szczególnie w segmencie opakowań, który generuje znaczący popyt na produkty oferowane przez Grupę. W minionym roku popyt na opakowania utrzymał się na wysokim poziomie, co odpowiadało dobrej sytuacji na rynku pakowanych produktów (dotyczyło to w szczególności sektora żywności, w którym dominującą pozycję od wielu lat zajmują opakowania z tworzyw sztucznych).

Korzystna struktura przychodów

Zjawiskiem szczególnie wartym odnotowania jest zmiana struktury przychodów wg. segmentów jaka nastąpiła w 2019 r. W poprzednich latach dominującym źródłem przychodów Grupy był przychody z segmentu dystrybucji. W efekcie konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju, w której główny nacisk kierowany jest na rozwój technologii i infrastruktury produkcji - sprzedaż w segmencie produkcji opakowań znacznie przewyższyła wartość sprzedaży w segmencie dystrybucji.

Na wykresie poniżej przedstawiono w sposób graficzny wartość przychodów Grupy KGL wg. segmentów działalności.

Szacunkowe przychody r

Dynamicznie rośnie segment produkcji

Przychody w segmencie produkcji opakowań z tworzyw sztucznych osiągnęły w 2019 r. rekordową wartość 218,1 mln zł. Jednocześnie Segment ten wykazuje wysoką dynamikę wzrostu wartości przychodów (15% wzrostu w 2018 r. oraz 22% wzrostu w 2019 r.). Jest to zjawisko niezwykle korzystne ze względu na fakt, że w segmencie tym Grupa realizuje marże znacznie przewyższające wartości osiągane w segmencie dystrybucji. Dla przypomnienia Grupa KGL po I-III Q 2019 r odnotowała następujące rentowności sprzedaży brutto wg segmentów osiągając 21,1% z działalności produkcyjnej oraz 9,9% z działalności dystrybucyjnej.

W opinii Zarządu Emitenta notowany od kilku okresów dynamiczny wzrost przychodów w segmencie produkcji jest efektem konsekwentnej rozbudowy zdolności produkcyjnych realizowanej w ostatnich latach, co wiąże się jednocześnie z dynamicznym wzrostem kompetencji i przewag technologicznych.

Wzrost produkcji efektem znaczących inwestycji w infrastrukturę

Grupa KGL intensywnie rozwija infrastrukturę do produkcji folii i opakowań. Jest to jedno z podstawowych założeń strategii rozwoju. Celem Grupy jest zarówno zwiększenie skali produkcji jak i uzyskanie przewagi technologicznej nad konkurentami.

W latach 2015 -2019, poczyniono szereg działań prowadzących do istotnego zwiększenia mocy produkcyjnych ale również rozbudowy infrastruktury. Jako najważniejsze z nich można wymienić:

  • pozyskanie dodatkowych powierzchni magazynowo – produkcyjnych (budowa magazynu wysokiego składowania),
  • zainstalowanie, stopniowo w kolejnych latach 9 nowych linii do termoformowania (obecnie produkcja prowadzona jest w oparciu o 27 linii do termoforowania oraz 6 linii do ekstruzji - w tym do folii rPET, która wytwarzana jest głównie w oparciu o surowce pochodzące z recyklingu),
  • wdrożenie nowej technologii (akredytacja EFSA) umożliwiającej produkcję folii dedykowanej dla rynku spożywczego i wyprodukowanej w 100% z recyklatów . Sukcesywnie rozbudowywana od kilku lat infrastruktura produkcyjna owocuje wzrostem przychodów z segmentu produkcji. Kolejne linie do termoformowania zwiększają moce wytwórcze a tym samym wielkość przychodów segmentu produkcji.

Motorem wzrostu Spółki KGL są innowacje i technologie, które intensywnie rozwijane są w oparciu o centrum Badan i Rozwoju należące do Spółki. Więcej informacje na temat roli innowacji w Spółce i ich wpływu na wzrost przychodów znajdziesz w załączniku do raportu bieżącego nr 2/2020 przedstawiające informacje na temat szacunkowych przychodów Spółki za 2019 r.

Pobierz: Załącznik do raportu bieżącego nr 03/2020 spółki Korporacja KGL S.A.