twitter
linkedin

29 września 2023 r. Zarząd spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach opublikował raport za pierwsze półrocze 2023 r.

 

Przychody ze sprzedaży za I półrocze 2023 r.

W pierwszej połowie 2023 r. KGL S.A. wypracował łącznie niemalże 283 mln zł przychodów z działalności operacyjnej, co w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oznacza -19% spadek. W podziale na segmenty operacyjne, segment produkcji odnotował wzrost przychodów na poziomie 3%, natomiast segment dystrybucji -54% spadek.

 

Przychody ze sprzedaży wg segmentów biznesowych
(dane w tys. zł oraz struktura)

1

 

Segment działalności dystrybucyjnej

W segmencie działalności dystrybucyjnej w I półroczu 2023 r. KGL S.A. osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 62 mln zł. Wynik ten stanowi -54% spadek w stosunku do analogicznego okresu roku 2022. W ujęciu ilościowym również nastąpiło zmniejszenie sprzedanych wolumenów. Spadki odnotowano w większości branż, na rzecz których KGL sprzedaje granulaty tworzyw sztucznych, tj. AGD, automotive, budowlana, wyposażenia wnętrz i inne. Spółce udało się utrzymać rentowność segmentu dystrybucji na wysokim, niemalże 13% poziomie.

Najmniejszy udział w dystrybucji w I połowie 2023 r. (z trendem spadającym) posiadały tworzywa styrenowe i poliolefiny – odpowiednio 30% i 15%. Dominowały tworzywa techniczne, których udział wyniósł ponad 54% łącznej sprzedaży. KGL S.A. oczekuje, że ww. struktura udziału tworzyw sztucznych utrzyma się w przyszłych okresach z tendencją umacniania się tworzyw technicznych (jak m.in. produkowane przez Spółkę compoundy, wytwarzane z udziałem materiałów pochodzących z recyklingu).

 

Zestawienie struktury towarów w obszarze
działalności dystrybucyjnej
– wg rodzaju tworzyw sztucznych

2

 

Działalność produkcyjna

W segmencie produkcji, w I półroczu 2023 r., KGL S.A. odnotował przychody na poziomie ponad 220 mln zł, co stanowiło wzrost o 3% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wzrosty nastąpiły zarówno w sprzedaży folii, jak i opakowań dla rynku spożywczego. We wskazanym okresie zapotrzebowanie ilościowe na wyroby wytwarzane przez KGL utrzymało się na stabilnych poziomach, co świadczy o silnej pozycji Spółki jako producenta folii i opakowań dla przemysłowych odbiorców.

Marża segmentu produkcji w okresie pierwszego półrocza 2023 r. sięgnęła poziomu niemalże 20%.

 

Wytwarzane folie

Od 1 stycznia do 30 czerwca KGL S.A. wyprodukował blisko 22 tys. ton folii, która w zdecydowanej większości przeznaczona została pod produkcję opakowań. Historycznie wysoki poziom produkcji folii był efektem optymalizacji procesów produkcyjnych, a tym samym lepszego wykorzystania zdolności wytwórczych posiadanych linii do ekstruzji.

W porównaniu do I połowy 2022 r., wyprodukowane ilości folii były wyższe o ponad 4,4%. Największy udział w dalszym ciągu posiadały folie poliestrowe (PET). Istotna dynamika wzrostu dotyczyła natomiast folii polipropylenowych (27% więcej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego). Pierwsza połowa 2023 r. charakteryzowała się stabilnym popytem na produkty wytwarzane przez Spółkę.

 

Wielkość produkcji folii na przestrzeni
ostatnich okresów porównywalnych

3

 

Wytwarzane opakowania

Estymacja sprzedaży opakowań z tworzyw sztucznych dla branży gastronomicznej na rok 2023 r. jest o kilkadziesiąt procent wyższa niż w roku 2022, co znajduje odzwierciedlenie w ilościach sprzedanych wyrobów w I półroczu 2023 r. Jest to związane z trendem występującym w pierwszym kwartale 2023 r., kiedy to gastronomia utrzymała wysoką dynamikę wzrostu związaną z zapotrzebowaniem na opakowania stosowane do pakowania posiłków na wynos

 

Do pobrania: