twitter
linkedin

 

Połączenie spółek zarejestrowane w KRS

W dniu 31 grudnia 2019 r. zmaterializowało się połączenie spółki Korporacja KGL S.A. ("Spółka Przejmująca") z jej trzema spółkami zależnymi (wchodzącymi w skład Grupy KGL) w których Spółka posiadała 100% udziału tj.:

  • Marcato Sp. z o.o. z siedzibą w Rzakcie,
  • C.E.P. Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Mościskach oraz
  • Moulds Sp. z o.o. z siedzibą w Niepruszewie dalej jako „Spółki Przejmowane”.

Zgodnie z art. 493 § 2 KSH połączenie spółek następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej, tj. z dniem 31 grudnia 2019 r. W związku z powyższym od 31 grudnia 2019 r. Grupę Kapitałową Emitenta będzie tworzył Emitent (Korporacja KGL S.A.) oraz jedna spółka zależna FFK Moulds Sp. z o.o. Sp. k. Pozostałe spółki (wymienione powyżej zostały wykreślone z KRS). Połączenie spółek nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 515 § 1 w. zw. z art. 516 KSH – tj. przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na Emitenta jako Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie). Szczegółowe informacje na temat trybu i przebiegu połączenia przedstawiliśmy w raporcie bieżącym 71/2019 (tutaj: LINK).

Korzyści z połączenia spółek

Połączenia Emitenta z jego spółkami zależnymi powoduje uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy KGL co powinno się przełożyć na uzyskanie wymiernych korzyści ekonomicznych oraz organizacyjnych. Umożliwi także wzrost sprawności realizacji długookresowych celów strategicznych. W wyniku centralizacji funkcji gospodarczych w jednym podmiocie Emitent będzie mógł osiągnąć dodatkowe efekty synergii w działalności operacyjnej, w tym poprzez poszerzenie oferty produktowej i zwiększenie efektywności w zarządzaniu kapitałem obrotowym.

Celem połączenia Spółki z podmiotami od niej zależnymi jest przede wszystkim optymalizacja kosztowa prowadzonej działalności (obniżenie kosztów działalności dystrybucyjnej i produkcyjnej, w szczególności: kosztów zarządzania, pracy, marketingu oraz wydatków na dostawy materiałów i świadczenie usług). Zdaniem Zarządu połączenie przyniesie również oszczędności finansowe w obszarach administracyjnym i organizacyjnym, wyeliminuje zbędne przepływy finansowe oraz poprawi efektywność poprzez redukcję dublujących się kosztów i procesów. W rezultacie połączenia uproszczeniu ulegną struktury nadzoru i zarządcze, co usprawni zarządzanie i polepszy nadzór właścicielski. Poprzez skupienie kompetencji i eliminację zbędnych szczebli w strukturze organizacyjnej umożliwi przyspieszenie i usprawnienie procesu decyzyjnego i wykonawczego wpływając korzystnie na sposób funkcjonowania Grupy.

Uproszczenie relacji i rozliczeń (poprzez połączenie spółek) wpłynie także na zmniejszenie obowiązków sprawozdawczych i księgowych. Docelowo po połączeniu wszystkich podmiotów zależnych od Emitenta wyeliminowana zostanie konieczność sporządzania odrębnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Ograniczeniu ulegnie także ryzyko podatkowe (ceny transferowe).

Ponadto opisana wyżej reorganizacja przełoży się na efektywniejszą organizację pracy i zarządzanie zasobami. Ze względu na zbliżony, a w kilku obszarach tożsamy rodzaj działalności prowadzonej przez łączące się spółki, połączenie nie będzie wiązało się z istotnymi nakładami na integrację spółek.