twitter
linkedin

30 kwietnia 2024 r. Zarząd Spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach opublikował sprawozdanie finansowe spółki za 2023 r. Wyniki finansowe osiągnięte w 2023 r. były najwyższe w historii Spółki. Po raz pierwszy wskaźnik EBITDA przekroczył 62 mln zł, a wynik netto sięgnął poziomu ponad 18 mln zł. Dodatkowo liczba sprzedanych opakowań przekroczyła 1,8 mld szt.

 

Prawie 563 mln zł przychodów ze sprzedaży

W 2023 r. KGL wypracował łącznie niemalże 563 mln zł przychodów ze sprzedaży, co w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. oznacza spadek o 14%. W podziale na segmenty operacyjne, w segmencie produkcji odnotowano wzrost przychodów na poziomie 1%, natomiast w segmencie dystrybucji spadek o 44%.

 

Przychody ze sprzedaży KGL
(dane w tys. zł)

1

 

Przychody ze sprzedaży KGL wg segmentów biznesu
(dane w tys. zł oraz struktura)

2

 

Działalność dystrybucyjna

W segmencie działalności dystrybucyjnej, w 2023 r. Emitent osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości niemalże 121 mln zł, co stanowi spadek o 44% w stosunku do 2022 r. W ujęciu ilościowym również nastąpił spadek sprzedanych wolumenów. Pomimo odnotowanego zmniejszenia zapotrzebowania na surowce ze strony rynku, w 2023 r. Spółce udało się utrzymać rentowność segmentu dystrybucji na wysokim 13% poziomie.

W analizowanym okresie, tworzywa styrenowe i poliolefiny posiadały najmniejszy (spadający) udział w dystrybucji – odpowiednio 33% oraz 16%. Dominowały tworzywa techniczne, których udział wyniósł ponad 50% łącznej sprzedaży. Oczekuje się, że ww. struktura udziału tworzyw sztucznych utrzyma się w przyszłych okresach z tendencją umacniania się tworzyw technicznych, w skład których wchodzą produkowane przez KGL S.A. compoundy (mieszanina polimeru i dodatków oraz\lub materiału wypełniającego), wytwarzane z udziałem materiałów pochodzących z recyklingu.

Uzupełnieniem oferty granulatów pierwotnych KGL są regranulaty, które weszły do sprzedaży w 2023 r. Rozwój produkcji regranulatów wpisuje się w strategię Spółki w zakresie ograniczania stosowania surowców pierwotnych i maksymalizacji wykorzystania surowców wtórnych (recyklatów).

 

Zestawienie struktury towarów w obszarze działalności dystrybucyjnej
– wg rodzaju tworzyw sztucznych

 3

 

Działalność produkcyjna

Przychody w segmencie produkcji opakowań z tworzyw sztucznych osiągnęły w 2023 r. 442 mln zł. Stanowi to niewielki 1% wzrost w stosunku do roku ubiegłego.

KGL S.A. staje się również istotnym dostawcą folii dla rynku spożywczego. Rok 2023 był historycznym dla Spółki, jeśli chodzi o ilość folii wyprodukowanych na własnych ekstruderach – ponad 42 mln ton.  W 2023 r. wzrost ilości sprzedanej folii sięgnął kilkudziesięciu procent.

Marża segmentu produkcji w 2023 r. sięgnęła poziomu ponad 19%.

 

Czynniki wpływające na przychody

W 2023 r. KGL S.A. zrealizował wszystkie założone działania operacyjne, które doprowadziły do historycznie najlepszych wyników finansowych. Koszty zużycia materiałów i energii spadły w stosunku do 2022 r. o ponad 16%. Stabilizacja kosztów wytworzenia wyrobów, pozwoliła zaoferować klientom Spółki produkty najwyższej jakości w dobrej cenie. Dodatkowo, w segmencie sprzedaży opakowań, odnotowano stabilny wzrost zapotrzebowania na wyroby przedsiębiorstwa, pomimo że część dotychczas produkowanego przez KGL asortymentu powoli przestaje funkcjonować w gospodarce. W zamian Spółka projektuje i wytwarza nowe, bardziej zaawansowane zarówno technicznie, jak i materiałowo, produkty zgodne z wymaganiami regulacyjnymi.

W dalszym ciągu KGL obserwuje trudności na rynku pracy. Podstawowym problemem rynkowym jest deficyt w dostępie do wykwalifikowanych pracowników.

 

Do pobrania: