twitter
linkedin

29 listopada 2023 r. KGL S.A. opublikował śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za pierwsze dziewięć miesięcy 2023 r.

 

Ponad 427 mln zł przychodów ze sprzedaży

–  Wyniki finansowe osiągnięte przez trzy kwartały 2023 r. były najwyższe w historii Spółki, co w warunkach spowolnienia gospodarczego pozwala stwierdzić, że cała organizacja posiada wysoką sprawność operacyjną. Wszystkie te elementy pozwalają z optymizmem patrzeć na biznes KGL w przyszłości – komentuje Krzysztof Gromkowski, Prezes Zarządu KGL S.A. i dodaje: – Zdaniem Zarządu, obrana przez KGL strategia długoterminowego rozwoju biznesu jest słuszna i będzie prowadzić w przyszłości do dalszego wzrostu wartości Spółki.

W okresie trzech kwartałów 2023 r. KGL S.A. wypracowała łącznie ponad 427 mln zł przychodów z działalności operacyjnej. W stosunku do analogicznego okresu 2022 r. oznacza to -16,6% spadek.

W podziale na segmenty operacyjne, segment produkcji odnotował niewielki wzrost przychodów na poziomie 0,7%, natomiast segment dystrybucji -48% spadek.

 

1

Przychody ze sprzedaży KGL wg segmentów biznesowych (dane w tys. zł oraz struktura)

 

Segment produkcji

Po trzech kwartałach 2023 r., KGL S.A. uzyskała w segmencie produkcji przychody na poziomie niemalże 333 mln zł. Stanowi to niewielki wzrost o 0,7% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wzrosty nastąpiły zarówno w sprzedaży folii, jak i opakowań dla rynku spożywczego.

W pierwszych trzech kwartałach 2023 r. KGL wyprodukował około 33 tys. ton folii. Historycznie wysoki poziom produkcji folii był efektem optymalizacji procesów produkcyjnych, a tym samym lepszego wykorzystania zdolności wytwórczych posiadanych ekstruderów.

W porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy 2022 r., wyprodukowane ilości folii były wyższe o ponad 6%. Największy udział w dalszym ciągu posiadały folie poliestrowe (PET).

W segmencie produkcji odnotowujemy stabilny rozwój, charakteryzujący się wysoką zmiennością produktową. Część dotychczasowego asortymentu powoli przestaje funkcjonować w gospodarce, w zamian za to powstają nowe produkty, bardziej zaawansowane w obszarze funkcjonalności. Kierunkiem rozwoju są materiały pochodzące z recyklingu. Portfolio produktowe opakowań oraz folii wytwarzanych z recyklatów ulega stałemu zwiększeniu, a nasi odbiorcy coraz częściej stosują tego rodzaju produkty – wyjaśnia Prezes Gromkowski.

 

2

Wielkość produkcji folii w analizowanym okresie

 

Segment dystrybucji

W segmencie działalności dystrybucyjnej po trzech kwartałach 2023 r. spółka KGL osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 94 mln zł. Stanowi to -48% spadek w stosunku do analogicznego okresu 2022 r.

W ujęciu ilościowym również nastąpił spadek sprzedanych wolumenów. Spadki odnotowano w większości branż, na rzecz których KGL sprzedaje granulaty, tj. branża AGD, automotive, budowlana, wyposażenia wnętrz i inne.

Gospodarka globalna jest wciąż w stanie spowolnienia gospodarczego. W sposób szczególny widać to w segmencie dystrybucyjnym, gdzie działamy jako dostawca surowców do większości branż gospodarki. Występujące w pierwszej połowie roku ograniczenie popytu na surowce z tworzyw sztucznych jest tego najlepszym przykładem. W efekcie, pierwsza połowa 2023 r. charakteryzowała się znacznie niższą sprzedażą niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Ceny surowców osiągnęły najniższe poziomy od kilku kwartałów – tłumaczy poziom wyników Krzysztof Gromkowski, Prezes Zarządu KGL S.A. –  Obecnie, można zauważyć symptomy związane ze zwiększeniem popytu na tego rodzaju towary. Uważamy, że sytuacja powoli stabilizuje się. Przetwórcy materiałów z tworzyw sztucznych, którzy są motorem rozwoju polskiej gospodarki, nadal będą realizowali swoje strategie rozwoju, co w perspektywie długoterminowej powinno doprowadzić do wzrostu zapotrzebowania na tworzywa sztuczne, które KGL posiada w swojej ofercie.

 

3

Zestawienie struktury towarów w obszarze działalności dystrybucyjnej – wg rodzaju tworzyw sztucznych

 

Do pobrania:

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe KGL S.A. za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2023 r.