twitter
linkedin

30 maja 2022 r. Zarząd spółki KGL S.A. opublikował „Śródroczne sprawozdanie finansowe KGL S.A. za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 marca 2022 r.”.

 

Ponad 171 mln zł przychodów ze sprzedaży

W pierwszym kwartale 2022 r. KGL S.A. wypracowała łącznie ponad 171 mln zł przychodów ze sprzedaży z działalności operacyjnej, co stanowi wzrost o 33% w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Porównując do pierwszego kwartału 2021 r. wyniki obu segmentów działalności spółki, odnotowano wzrost przychodów z produkcji o 45%, natomiast z dystrybucji o 19%.

kgl1a

 

Zestawienie struktury towarów w obszarze działalności dystrybucyjnej – wg rodzaju tworzyw sztucznych

kgl2a

 

Wielkość produkcji folii na przestrzeni ostatnich okresów porównywalnych

kgl3a

 

Pobierz: