twitter
linkedin

30 maja 2023 r. Zarząd spółki KGL S.A. opublikował „Śródroczne sprawozdanie finansowe KGL S.A. za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2023 r.”.

 

Ponad 141 mln zł przychodów ze sprzedaży

W pierwszym kwartale 2023 r. Spółka KGL S.A. wypracowała łącznie ponad 141 mln zł przychodów z działalności operacyjnej, co stanowi spadek o niespełna 18% w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. W porównaniu do pierwszego kwartału 2022 r., w segmencie produkcji odnotowano wzrost przychodów na poziomie 8%, natomiast w segmencie dystrybucyjnym spadek o 53%.

 

Przychody ze sprzedaży KGL wg segmentów biznesowych
(dane w tys. zł oraz struktura)

1

 

Marża i rentowności brutto KGL wg segmentów biznesowych
(dane w tys. zł i %)

2

 

Segment działalności produkcyjnej

W segmencie produkcji, w pierwszym kwartale 2023 r., Spółka KGL S.A. odnotowała przychody na poziomie 107,4 mln zł, co stanowiło wzrost o 8% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wzrosty nastąpiły zarówno w sprzedaży folii, jak i opakowań dla rynku spożywczego. Marża na segmencie produkcji wyniosła 20%.

 

Segment działalności dystrybucyjnej

W segmencie działalności dystrybucyjnej, w pierwszym kwartale 2023 r. Spółka KGL S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 33,6 mln zł, co stanowi spadek o 53% w stosunku do analogicznego okresu w 2022 r. W ujęciu ilościowym, od trzeciego kwartału 2022 r. nastał okres silnych spadków sprzedaży surowców. Trend ten kontynuowany był przez okres całego pierwszego kwartału 2023 r.

 

Komentarz do wyników

Jednym z głównych czynników, jaki miał bezpośredni wpływ na wysokość przychodów ze sprzedaży, były ceny surowców wykorzystywanych do produkcji oraz będących towarem oferowanym w dystrybucji. Ceny te w pierwszym kwartale 2023 r. były niższe od cen w czwartym kwartale 2022 r., a zwłaszcza od cen z trzeciego kwartału 2022 r., ale za to względnie stabilne. Barierą wzrostu cen surowców był, przede wszystkim, spadający popyt. Zjawisko to uległo dalszemu pogłębieniu w kolejnych miesiącach pierwszego kwartału 2023 r.

 

Pobierz: