twitter
linkedin

29 listopada br. KGL S.A. opublikował śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za pierwsze 9 miesięcy 2021 r.

 

Prawie 427 mln zł przychodów ze sprzedaży

KGL S.A. wypracował łącznie 426,8 mln zł przychodów ze sprzedaży za trzy kwartały 2021 r. W stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym stanowi to bardzo wysoki, 51,7% wzrost przychodów. Wysokie poziomy przychodów odnotowane zostały w obu segmentach działalności spółki. W przypadku segmentu produkcji, przychody były wyższe o 38,3%, a segment dystrybucji wzrósł o 71,3% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

1

 

Zestawienie struktury towarów w obszarze działalności dystrybucyjnej – wg rodzaju tworzyw sztucznych

2

 

Wielkość produkcji folii na przestrzeni ostatnich okresów porównywalnych

3

 

Czynniki wzrostu przychodów

Na pozytywne wyniki Korporacja KGL S.A. w trzech kwartałach 2021 r. wpłynęły:

  • wysokie wzrosty cen bazowych surowców wykorzystywanych przy produkcji opakowań oraz będących przedmiotem dystrybucji;
  • duży popyt na oferowane przez KGL surowce w ramach segmentu dystrybucyjnego oraz produkowane folie i opakowania;
  • utrzymująca się koniunktura w przemyśle opakowań (w szczególności w sektorze żywności, w którym dominującą pozycję od wielu lat zajmują opakowania z tworzyw sztucznych);
  • wzrost mocy wytwórczych zwłaszcza w procesie ekstruzji (produkcji folii) dzięki zakupowi zakładu w Czosnowie, co umożliwiło KGL realizować większe zamówienia składane przez Klientów.

 

Do pobrania: Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I – III Q 2021