twitter
linkedin

Rada Europy, w swoim ostatnim porozumieniu z dnia 21 lipca 2020 r., ogłosiła zamiar wprowadzenia (na terenie UE) podatku od odpadów tworzyw sztucznych, które nie są poddawane recyklingowi. Według przyjętych założeń, podatek ten ma być źródłem finansowania zamierzonych celów budżetowych oraz planu odbudowy gospodarek, które ucierpiały w wyniku pandemii COVID-19. Wysokość opłaty ma być uzależniona od poziomu segmentu recyklingu w danym państwie członkowskim.

Podatek w wysokości 0,80 EUR za każdy 1 kg opakowań z tworzyw sztucznych, które nie zostaną poddane recyklingowi, ma  obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

Niezależnie od wątpliwości dotyczących definicji „opakowania z tworzywa sztucznego” i dalszych interpretacji przepisów dotyczących zagadnień recyklingu opakowań, istotą nowego podatku jest to, że podlegać mu będą wyłącznie opakowania, które nie będą w 100% zdolne poddać się recyklingowi. Tymczasem, w ramach swojej strategii, KGL od dawna rozwija zdolności i know-how w obszarze produkcji opakowań opartych o założenia Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) – tj. opakowań, które można poddać pełnemu recyklingowi (dotyczy to głównie opakowań jednowarstwowych).

Przygotowanie Korporacja KGL S.A. do planu nałożenia podatku

Mając na uwadze potencjalne (wskazane wyżej) wyłączenia z obowiązku odprowadzania podatku (produkcja opakowań zdolnych do recyklingu, a także produkcja w oparciu o surowce pochodzące z recyklingu) – istnieją przesłanki, że Korporacja KGL S.A. może jedynie w ograniczonym zakresie odczuć obciążenia wynikające z nałożenia wspomnianego podatku. Spółka stosuje nowoczesne technologie w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych, które umożliwiają uwzględnienie kwestii środowiskowych, jak również dysponuje odpowiednimi technologiami umożliwiającymi produkcję opakowań zgodnie
z powyższą ideą, a tym samym produkuje i będzie wprowadzać do oferty coraz więcej opakowań, które mogą być zdolne do pełnego recyklingu.

W spółce Korporacja KGL S.A. w pełni możliwa jest produkcja opakowań, do wytworzenia których w 100% stosowane są surowce wtórne (recyklaty) i które spełniają wszystkie wymogi umożliwiające wykorzystanie tych opakowań w bezpośrednim kontakcie z żywnością i nadających się powtórnie do pełnego recyklingu.

 Aktualnośi ilustracje foliaspieniona2

Spółka Korporacja KGL S.A. posiada specjalistyczną wieżę do dekontaminacji (SSP) surowca pochodzącego z recyklingu (rPET). Dekontaminacja ma za zadanie usunięcie (dezaktywację) szkodliwych dla ludzi i środowiska substancji z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu. Oczyszczony surowiec spełnia normy jakościowe i może mieć kontakt z żywnością, dzięki czemu opakowania mogą być produkowane w 100% z tworzyw pochodzących z recyklingu. Biorąc pod uwagę powyższe, produkowane przez nas opakowania z materiałów pochodzących w 100% z recyklingu są w pełni bezpieczne.

Posiadana przez Spółkę infrastruktura jest certyfikowana przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (ang. EFSA - European Food Safety Authority) i umożliwia zastosowanie surowców pochodzących z recyklingu w bieżącej produkcji. Stosowny komunikat znajduje się na stronie EFSA (www.efsa.europe.eu pod numerem 5828).

Zamiarem Spółki jest systematyczne zwiększanie udziału plastiku z recyklingu w produkowanych opakowaniach oraz edukacja odbiorców w zakresie wykorzystania tego rodzaju tworzyw w produktach. Przeprowadzone w ostatnich latach inwestycje w infrastrukturę produkcyjną kładły silny nacisk na umożliwienie zwiększenia skali wykorzystania surowców z odzysku.

Co więcej, Korporacja KGL opracowuje technologię produkcji folii mono-materiałowej z poliestrów - zdatną do pełnego recyklingu, która doskonale nadaje się na termoformowalne opakowania MAP i do pakowania próżniowego (czyli do procesów wydłużających przydatność do spożycia żywności takiej jak świeże mięso). Nowy materiał składa się z warstwy zewnętrznej i wewnętrznej oraz środkowej warstwy barierowej. Struktura taka kwalifikuje się jako konstrukcja mono-materiałowa i nadaje do pełnego recyklingu w istniejących strumieniach odzysku odpadów.

Polityka Korporacja KGL S.A. w zakresie ochrony środowiska

Zarząd Spółki zgadza się z potrzebą wprowadzenia zmian systemowych, które pozwolą ograniczyć zanieczyszczanie środowiska  i od kilku lat konsekwentnie dostosowuje swoją infrastrukturę do nadchodzących zmian. Polityką środowiskową Spółki KGL jest prowadzenie działalności biznesowej w sposób przyjazny dla środowiska, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.  

Decyzja Rady Europy o wprowadzeniu tego rodzaju opłat powinna jednak uwzględniać łączne obciążenia przemysłu tworzyw sztucznych, które nie powinny wpłynąć negatywnie na decyzje producentów żywności i artykułów przemysłowych związane z wyborem gorszych opcji środowiskowych (tzn. porównawcza ocena cyklu życia [LCA – Life Cycle Assessment] dla opakowań). Paradoksalnie bowiem, zbyt wysokie obciążenia wpłyną na wybór i wykorzystanie innych materiałów w opakowaniach, gdzie ślad środowiskowy będzie wyższy niż tworzyw sztucznych, co w efekcie doprowadzi do sytuacji odwrotnej do zamierzonej
i zwiększenia negatywnego wpływu na środowisko.

Naszym zdaniem, wyjątkowe właściwości tworzyw sztucznych sprawiają, że mogą one mieć znaczny wkład w budowanie Europy efektywnie wykorzystującej zasoby i chroniącej środowisko naturalne. Lekkie, odporne i wszechstronne tworzywa przyczyniają się do oszczędności energii i zasobów naturalnych w strategicznych sektorach gospodarki, takich jak m.in. handel, budownictwo, ochrona zdrowia, motoryzacja czy produkcja energii odnawialnej. Dodatkowo, stosowanie opakowań z tworzyw prowadzi  do zmniejszenia strat i marnotrawienia żywności. Jednak, aby urzeczywistnić te dążenia, należy zwiększyć poziom recyklingu i odzysku tworzyw – odchodząc od składowania odpadów.

Mając powyższe na uwadze, intencją Spółki Korporacja KGL S.A. jest sukcesywne wprowadzenie nowych rozwiązań opakowaniowych promujących gospodarkę o obiegu zamkniętym dzięki:

  • zmniejszeniu wagi jednostkowej opakowań (struktury spienione) – zmniejszenie ilości plastiku,
  • wykorzystaniu odpadów jako surowców do produkcji tych samych bądź innych produktów,
  • projektowaniu opakowań i nowych materiałów z myślą o efektywniejszym recyklingu,
  • stosowanie surowców kompostowalnych do wytwarzania opakowań.

W tym zakresie Spółka podjęła liczne działania tj. dokonała szeregu inwestycji w infrastrukturę produkcyjną, sprzyjającą modelowi Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Jako nieliczni w Polsce dokonaliśmy inwestycji w infrastrukturę umożliwiającą produkowanie opakowań do żywności w oparciu o recykling (w tym do 100% surowca z recyklingu). Badania i inwestycja w urządzenia do produkcji opakowań z surowców z recyklingu są przedmiotem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Umożliwia to rozwiązanie ważnego problemu środowiskowego w zakresie zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych i wpisuje się w założenia polityki UE w zakresie zmniejszenia ilości składowanych odpadów poprzez ich ponowne użycie.

Co więcej, Spółka Korporacja KGL S.A. jest aktualnie w trakcie opracowywania technologii wytwarzania poliestrowych struktur spienionych o znacznie zredukowanej gęstości w porównaniu do struktur litych. Spienianie jest realizowane na linii do wytłaczania wyposażonej w specjalne urządzenie, w którym następuje efektywne zmieszanie gazu (dwutlenku węgla lub azotu) ze stopionym tworzywem o stosunkowo dużej lepkości. Zmniejszenie gęstości folii poliestrowej poprzez spienienie oznacza redukcję masy jednostkowej opakowania, a więc zmniejszenie ilości używanego plastiku.

Nieustanie pracujemy nad rozwojem nowych rozwiązań technologicznych i struktur materiałowych, których część już w tym momencie spełnia wytyczne Rady Europejskiej.