twitter
linkedin

Podsumowanie:

  • Grupa KGL opublikowała w formie raportu bieżącego szacunkowe przychody za I Q 2020 r. – Spółka posiada dwa segmenty działalności (1) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych dla sektora spożywczego, (2) dystrybucja polimerów w formie granulatu,
  • W I Q 2020, Grupa KGL wypracowała 95,9 mln zł przychodów (mniej o ok. 4% w stosunku do analogicznego okresu w 2018), przy czym spadek odnotowano wyłącznie w segmencie dystrybucji,
  • Segment produkcji opakowań odnotował wzrost o 9% i wykazuje bardzo dobrze perspektywy do dalszego rozwoju – według niezależnych analiz rynkowych w najbliższych latach będzie postępował wzrost zużycia opakowań dla żywności,
  • W segmencie dystrybucji kluczowym czynnikiem kształtującym wielkość sprzedaży byłą niska cena surowców ropopochodnych oraz niepewność co do dalszego wpływu epidemii COVID na poszczególne gałęzie gospodarki,

Szacunkowe przychody Grupy KGL

Zarząd spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach opublikował w ramach raportu bieżącego 13/2020 w ESPI  szacunkowe wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy KGL za pierwszy kwartał 2020 r.

KGL prowadzi działalność na rynku tworzyw sztucznych w obszarze:

  • produkcji opakowań dla sektora spożywczego oraz
  • dystrybucji granulatów tworzyw sztucznych.

01 przychody KGLWedług szacunkowych ustaleń w I Q 2020 r. Grupa KGL wypracowała łącznie 95,9 mln zł przychodów ze sprzedaży z działalności operacyjnej i w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym odnotowała spadek o 4%, przy czym spadek przychodów został odnotowany jedynie w segmencie działalności dystrybucyjnej. Spadek przychodów w segmencie dystrybucji w I Q 2020 był odzwierciedleniem aktualnej niskiej ceny ropopochodnych surowców bazowych. Istotny wpływ na wielkości przychodów w tym segmencie w I Q 2020 miał również wybuch epidemii COVID-19 i związana z tym niepewność na rynku przetwórców granulatu, którzy są dostawcami dla wielu branż, w tym także sektorów dotkniętych (lub mogących być dotkniętymi) negatywnymi skutkami panującej epidemii.

Warto jednak  mieć na uwadze fakt, iż od jakiegoś czasu postępuje proces zmiany struktury dystrybuowanych polimerów. W wyniku przyjętej przez Spółkę odpowiedniej polityki sprzedaży towarów, następuje znaczący wzrost sprzedaży tworzyw technicznych (w tym specjalistycznych), które wymagają doradztwa technicznego i technologicznego. To co wyróżnia tworzywa techniczne/inżynieryjne od granulatów z grupy commodity  to wyższa marża na sprzedaży.

Działalność produkcyjna motorem wzrostu dla KGL

W segmencie produkcji w I Q 2020 r. Spółka odnotowała przychody na poziomie 52,8 mln zł co stanowiło wzrost o 9% w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Wiceprezes Zarządu Emitenta Lech Skibiński wskazuje, że wzrostowi działalności produkcyjnej Spółki KGL sprzyja utrzymująca się koniunktura w przemyśle opakowań. W minionym kwartale wystąpił szczególnie wysoki popyt na opakowania, w szczególności w sektorze żywności, w którym dominującą pozycję od wielu lat zajmują opakowania z tworzyw sztucznych. Pod względem zyskowności - kluczowym czynnikiem wzrostu całej Grupy KGL jest rozwój segmentu produkcji, w którym Emitent uzyskuje znacznie wyższe marże niż w segmencie dystrybucji.

Segment opakowań - rynek o dużym potencjalne

W raporcie bieżącym Spółka Korporacja KGL S.A. wskazuje, że rynek opakowań jest największym odbiorcą tworzyw sztucznych w Polsce i konsumuje 1/3 wyprodukowanych polimerów  (średnia dla UE to ok. 40%). Według raportu „Rewolucja opakowań” sporządzonego przez Spotdata dla Santander na podstawie danych Polskiej Izby Opakowań – w 2019 r. w Polsce wyprodukowano łącznie ok. 6 mln ton opakowań, z czego ok. 40% to opakowania z tworzyw sztucznych. Jednocześnie 62% wszystkich opakowań wyprodukowanych zostało dla sektora spożywczego, a w ramach tej części rynku – 1/3 to opakowania z tworzyw sztucznych. Według analityków SpotData, rozwój branży jest bardzo dynamiczny, co widać po wielkości realizowanych w niej inwestycji. Zarówno tempo wzrostu produkcji, jak i eksportu opakowań z Polski kilkukrotnie przewyższa tempo wzrostu całej gospodarki, co pokazuje, jak wysoki potencjał drzemie w tej branży.

Rosnąca intensywność wykorzystania opakowań w konsumpcji krajowej, wiąże się mocno ze zmianami struktury gospodarki i stylu życia. Zmiany dotyczą też zachowania i preferencji konsumentów. Ze względu na rosnącą aktywność zawodową ludzie mają mniej czasu na przygotowanie posiłków w domu i kupują częściej dania gotowe lub przygotowane do spożycia po niewielkiej obróbce (off-the-shelf). Z tego powodu rośnie popyt na mniejsze porcje, a więc również popyt na opakowania. Jest to element szerszego trendu convenience, związanego z rosnącym zapotrzebowaniem na wygodę zakupów. Coraz więcej towarów sprzedawanych jest w paczkach, które są łatwe do chwycenia, umieszczenia w koszyku, a później ułożenia w lodówce. Na znaczeniu będą zyskiwać technologie materiałowe pozwalające na dłuższe przechowywanie produktów. Wciąż rosnąć będzie popularność opakowań pozwalających na wielokrotne otwieranie i zamykanie.

Rozwój segmentu produkcji
– celem strategicznym Spółki

W obszarze produkcji opakowań z tworzyw sztucznych wypracowaliśmy  znaczące kompetencje i przewagi technologiczne. W ramach naszej strategii rozwoju realizowanej w latach 2016-2020 intensywnie rozwijaliśmy infrastrukturę do produkcji folii i opakowań. Naszym celem było zarówno zwiększenie skali produkcji jak i uzyskanie przewagi technologicznej nad konkurentami – wskazuje Wiceprezes Zarządu Emitenta Lech Skibiński.

02 liczba opakowanSpółka KGL posiada rozwiniętą infrastrukturę techniczną, w skład której wchodzą przede wszystkim nowoczesne linie produkcyjne (linie do termoformowania i ekstruzji folii) oraz różnego rodzaju urządzenia i systemy wspomagające produkcję.

Kolejne instalowane linie do termoformowania przekładają się na wzrost przychodów (produkcja opakowań), natomiast rozbudowa linii do ekstruzji folii sprzyja ograniczaniu kosztów (uniezależnienie od dostawców folii).

Ponadto Spółka posiada kompetencje i zdolności wytwórcze w zakresie projektowania i budowy form dla maszyn termoformujących oraz wtryskarek. Emitent jest bliski uzyskaniu pełnej  niezależności w zakresie wytwarzania większości niezbędnych form do termoformowania - będących narzędziem w procesie produkcji opakowań.

Wiceprezes Lech Skibiński dodaje, że istotnie wzrasta zdolność produkcyjna Spółki i jej niezależność od poddostawców.

 

Innowacje motorem wzrostu

Kluczowym czynnikiem przewag Spółki KGL jest posiadany przez nią know-how w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii i innowacji w produkcji opakowań.

03 linia do termoformowania

Na zdjęciu: Linia do termoformowania spółki Korporacja KGL S.A.

Mamy świadomość, że producenci opakowań muszą sprostać licznym wyzwaniom, szczególnie w zakresie wysokich oczekiwań odbiorców co do parametrów i specyfikacji opakowań.

Kluczowym czynnikiem sukcesu w branży opakowań z tworzyw sztucznych jest nie tylko zdolność do sprawnego wyprodukowania dużych wolumenów opakowań, ale także zdolność do opracowywania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań adresujących problemy producentów artykułów spożywczych – powiedział Lech Skibiński, Wiceprezes Zarządu Korporacja KGL S.A.

W działalności naszej Spółki istotną rolę pełni aktywność B+R, która uzupełnia działalność produkcyjną i jest kołem zamachowym dla rozwoju Spółki – dodaje Lech Skibiński.

W celu zwiększenia zdolności KGL do wdrażania innowacyjnych produktów, a także stworzenia nowoczesnych warunków do prowadzenia badań nad rozwiązaniami, które umożliwią uzyskanie przewagi względem konkurencji, Spółka utworzyła Centrum Badawczo – Rozwojowe (tj. CBR). Wydział ten zajmuje się opracowywaniem nowych produktów, usług i technologii przeznaczonych dla spółki Korporacja KGL. Celem działania CBR jest wykreowanie nowych konkurencyjnych cenowo i jakościowo technologii produkcji (tj. głównie form, narzędzi produkcji, nowych struktur materiałowych i nowych projektów opakowań). W efekcie uruchomienia CBR znacząco wzrósł potencjał badawczy i kompetencje KGL w zakresie implementacji prowadzonych B+R.

Wpływ COVID-19 na osiągane przychody przez KGL

W zakresie zarówno działalności dystrybucyjnej jak i produkcyjnej na dzień publikacji niniejszego raportu prace są prowadzone bez większych zakłóceń.

Utrzymanie łańcuchów dostaw

W okresie od wybuchu pandemii do dnia publikacji niniejszego raportu Spółka odnotowała wyraźny wzrost zapotrzebowania ze strony swoich klientów na produkty opakowaniowe. Wydarzenia z ostatnich tygodni związane z pandemią koronawirusa przypomniały jednak, że opakowania to zewnętrzne warstwy towarów, które przede wszystkim mają chronić pakowane produkty. Zapakowana żywność nie tylko jest chroniona przed uszkodzeniem czy zabrudzeniem, ale przede wszystkim przed bakteriami, wirusami i pleśniami, które nie mogą przedostać się przez materiał opakowaniowy. Dzięki temu żywność jest dłużej świeża i bezpieczna do spożycia – podkreśla Anita Frydrych, dyrektor ds. rozwoju technologii tworzyw sztucznych i funduszy UE w spółce Korporacja KGL S.A.

W odniesieniu do segmentu działalności dystrybucyjnej - sytuacja jest zróżnicowana w zależności od odbiorcy. Spółka sprzedaje polimery do ponad 1.000 różnej wielkości klientów, przede wszystkim producentów różnego rodzaju podzespołów oraz dóbr gotowych, operujących w wielu obszarach gospodarki takich jak branża budowlana, motoryzacyjna, AGD, spożywcza, kosmetyczna, zabawkarska i wiele innych. Sytuacja związana z wybuchem pandemii COVID-19 wprowadziła szereg niepewności i czynników ryzyka w wielu branżach, które mogą zostać najbardziej dotknięte ograniczeniami wprowadzonymi w gospodarce.